ela-bg.eu

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
  ОЩЕ
Ако сте готови да работите за промяна във Вашето училище и да го направите по-приобщаващо, свържете се с нас. За нас ще бъде удоволствие да Ви помогнем да извървите пътя на Вашето училище към изграждане на приобщаваща и подкрепяща среда.

Моделът „Едно училище за всички“ е начин на екипна работа за управление на училищните ресурси и процеси за промяна на училищната среда; за промяна на нагласите към многообразието в класната стая и приобщаващото образование и за по-активно и пълноценно участие на всички членове на училищната общност.

Моделът е създаден специално за българския контекст от Сдружение за споделено учене ЕЛА (преди Център за приобщаващо образование) в партньорство с пет български училища и с Вашингтонския университет, Сиатъл, САЩ. Той се основава на работата на училището като система. За да гарантира устойчивост, Моделът не дава готови отговори на въпроса „Как се изгражда приобщаваща училищна среда?“, а поставя училището в рамката на учеща организация, която сама анализира своите култура, политики, практики и прави необходимите промени в резултат от този анализ. Това е органичен подход, който се случва в училището, от самите учители и ръководство, с външна подкрепа от ЕЛА.

Моделът разчита на споделеното лидерство. Прилагането му се ръководи от лидерски екип, съставен от директора, заместник-директора и ядро от педагогическия персонал. Работата на училищния екип се съсредоточава върху всички или върху част от следните ключови области на развитие на училището: (1) Училищно управление, (2) Педагогически практики, (3) Детска закрила и (4) Партньорство с родителите.

[/userfiles/files/euzv_elements.jpg]

 „Абсолютно точно Моделът отразява живота в едно училище. Тези четири области – това си е абсолютно реалният живот в училище и взаимоотношенията между тези четири области.“ (Цитатите са от проведени през юни и юли 2018 г. фокус групи с училищата-партньори на ЕЛА, които работят по Модела).

Прилагането на Модела в училищата, които са избрали да работят по него, се случва с активната подкрепа на експертите на ЕЛА, които консултират и подкрепят училищния екип по време на ключовите стъпки от прилагането на новия начин на работа:
  1. Анализ на училищната среда чрез самооценка по ключови индикатори във всяка от четирите области;
  2. Избор на приоритети и поставяне на конкретни и измерими цели;
  3. Определяне на отговорници и формиране на екипи;
  4. Създаване на план за действие с отговорници и срокове;
  5. Изпълнение на плана и координация на дейностите;
  6. Проследяване на напредъка (мониторинг).

[/userfiles/files/steps_v2-08_krop.jpg]

1. Самооценка и анализ
В самото начало на процеса на прилагане на Модела училището организира и провежда детайлна самооценка с участието на възможно най-голям брой педагогически специалисти. За целта се използва разработения Инструмент за самооценка, чрез който се оценяват практиките и нагласите на училищния екип спрямо приобщаващите принципи във всяка от четирите области на Модела. Резултатите от самооценката се обработват и анализират от екипа и се обсъждат на организирана за целта среща. В този процес не е важна крайната количествена оценка, а саморефлексията и съвместното обсъждане. За фасилитирането на тази среща училището може да разчита и на експертите на ЕЛА.

„За мен беше много интересно, всяка една самооценка е деликатно нещо, не е лесно да си искрен. Беше интересно какво се случи като се обобщиха резултатите, защото в крайна сметка идеята е да тръгнем от нещо, което да покаже нуждите. Пригодено е към конкретната ситуация на конкретното училище. Не е универсализиран модел, който не би бил приложим.“

„Инструментът открива малките детайли, на пръв поглед скрити неща ги изважда, аз бях изненадана.“

2. Избор на приоритети
Училището е готово да започне работа за промяна, когато самỏ определи своите потребности. На база събраната и анализирана информация от самооценката, училищният екип избира (в една, няколко или всички от областите) приоритетен индикатор, по който да работи през учебната година.

„Детайлизирането, което е направено в самия Модел много помага, защото първоначалната асоциация, когато чуеш дадената област, тя е много обширна, обаче тази конкретика, която е описана впоследствие ти дава яснота.“

3. Формиране на екипи и работа в екип
За координиране и утвърждаване на приобщаващата визия на училището и за работата по Модела се оформя училищен лидерски екип с участието на директора, училищните специалисти и ядро от учители. Екипи с изпълнителски и координиращи функции се оформят и по всяка от избраните области на Модела. Това е подход, който насърчава и овластява учителите и директора да бъдат агенти на промяната и да работят за една „по-добра версия“ на своето училище.

„Аз просто след работата по Модела се убедих, че за да се случват нещата трябва да се работи в екип. Което според мен е най-ценното и важното от всичко. Екип на всяко едно ниво. Че няма ли екип и съответно специалисти в тези екипи, които да си разбират от работата и всеки да си е на мястото и да си върши работата, няма как да се случват нещата.“

4. Планиране и изготвяне на план за действие по области
Всеки формиран екип по избрана област за работа изготвя план за действие с цел и дейности, като залага срокове и определя отговорници и показатели за успех. На този етап екипите могат отново да разчитат на експертната подкрепа на ЕЛА.

„Та това, че работим по проекта, че сме си заложили приоритети и че имаме план, това ни насочва мисълта и усилията в една посока и ни обединява.“

5. Изпълнение на заложените дейности във всяка от областите
През учебната година екипите по области изпълняват заложените в плановете за действие дейности, като при възможност, увличат за участие и колегите си от разширения училищен екип.

Училищно управление

„Работата по този приоритет беше много полезна, беше нужна смелост да се захванем с нея, свърши се страшно много работа и остана за догодина.“ (за индикатор 1.5 от област Училищно управление за целенасочена работа за подобряване на психо-емоционалния климат в училище).

Педагогически практики

„Всичко в тетрадкитеми беше полезно. Използвах ги за девет ученици. С тяхна помощ успях да си изготвя плановете за обща подкрепа и да координираме работата си с нужните специалисти. Учениците получиха нужната подкрепа и успяха да се приобщят. Изключително ефективни...“ („Тетрадките“ са помощни материали за учителите, които работят в област „Педагогически практики“, за идентифициране на силните и слабите страни на учениците и за избор на подходящи стратегии за работа с тях в клас.)

Детска закрила

„По детска закрила единственото, което сме свършили е политика и процедура, обсъдени, но през годината си дадохме сметка, че тези политика и процедура не са споделени и си остават само на хартия, качени са на сайта. Но самите родители не ги припознават като общи дейности, като тяхно дело за сигурността и защитата на децата. Затова цел следващата година е цялата политика и процедура да бъдат работени с родителите и да се осмислят от тях.“

Партньорство с родителите

„Разчупиха се нашите собствени нагласи, доколко родителите са склонни да партнират, стигна се до една точка, че ние мислехме родителите за врагове, хора, които не желаят да се ангажират, не желаят да помагат, видя се че родителите могат да партнират, когато ние сме добронамерени и ги каним. Сега ние сме проактивните. Партньорството се настанява вече в училище.“

6. Мониторинг
В края на учебната година, втората самооценка и анализ на училищно ниво позволяват на екипа да направи преглед на напредъка и оценка на резултатите от извършените дейности и да ги съотнесе към заложените цели.

[/userfiles/files/Brochure_2019_BG_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%E2%80%93%D0%BD%D0%B0%E2%80%93%D0%B1%D1%8F%D0%BB%D0%BE_800x349.png]
 
Ако сте готови да работите за промяна във Вашето училище и да го направите по-приобщаващо, свържете се с нас. За нас ще бъде удоволствие да Ви помогнем да извървите пътя на Вашето училище към изграждане на приобщаваща и подкрепяща среда. Очакваме Вашите въпроси на e-mail: office@cie-bg.eu и на телефон 0898 500 848.

Екип на Сдружение за споделно учене ЕЛА    

Новини

Услуги

Магазин

Повече за нас