ela-bg.eu

Четири управленски рамки - в помощ на училищното ръководство

Четири управленски рамки - в помощ на училищното ръководство

С попълването на формуляра за заявяване на интерес към нашите обучения Вие ни представяте доброволно попълнените от Вас лични данни. Преди приключване на заявката Ви молим да се запознаете с Политиката за защита на личните данни на Сдружение за споделено учене ЕЛА, която можете да намерите тук.

Сдружение за споделено учене ЕЛА организира обучение на тема „Четирите управленски рамки – в помощ на училищното ръководство“, което е част от програмата ни „Ролята на училищното управление в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда. Основи на ефективното училищно управление“, одобрена със заповед № РД09-1011 / 24.01.2017 на Министъра на образованието и науката. 
 
Място на провеждане: офис на Сдружение за споделено учене ЕЛА, 
адрес: гр. София, ул. „Княз Борис I“ №133
 
Дата: по заявка (петък и събота)
 
1-ви ден – от 16:00 до 18:00 ч. с възможност за организиране на вечеря по желание на участниците 
2-ри ден – 09:00 до 15:00 ч.
 
За кого е подходящо обучението: Обучението е подходящо за директори и заместник-директори

Форма на обучение: Обучението се състои от две части:

Част 1 – Дистанционна. Предварителна подготовка: Участниците предварително подготвят актуален казус, по който ще работят в рамките на присъствената част на обучението.
Работна задача след присъствената част: След обучението, в рамките на 1 месец ще функционира затворена фейсбук група, в която участниците ще споделят информация за развитие на казуса и ще получат насоки от обучителят/ите.

Част 2 – Присъствена. Обучение на място.
 
Кратко описание
 
„Работа на директора е да оправя всичко“ е твърдение, което дори не изчерпва длъжностната характеристика на ръководителите на училищата. Ще предложим един нов поглед – или четири различни рамки – които могат да помогнат на лидерите да се преместят от „оправянето“ на все нови и нови проблеми реактивно, към активното управление на средата в училище. А когато трябва да оправят неща, инструментариумът им ще е по-пълен.
 
Цел на обучението:
•        Участниците в обучението да се запознаят и развият умения за използване на различни подходи и формати за рамките на управленския процес. Ще се запознаят с четирите управленски рамки и ще определят в коя попадат най-често и как ще могат да използват похвати и от останалите.
        
Очакван резултат:
•        Участниците са обогатили знанията и уменията си относно управленския  процес  в училище.
 
Методи: дискусия; мозъчна атака; работа в малка група; социометрични методи; ролева игра; рефлексия и саморефлексия; самостоятелна писмена работа под формата на разписване на казус.

Обучител:
 
Д-р Ива Бонева - Основател и изпълнителен директор на Сдружение за споделено учене ЕЛА – новото аз на Центъра за приобщаващо образование, който ръководи повече от 16 години. Работила е за Програмата за развитие на ООН, Католическите служби за помощ, Save the Children UK и като независим консултант. Ива има магистратура по Социално развитие и социална политика от Университета в Манчестър и е доктор по Социална педагогика от СУ „Св. Климент Охридски“, където води упражнения на студенти във Факултета по педагогика.
 
Такса и начин на плащане:Данни за плащане по банков път:
Титуляр на банковата сметка: Сдружение за споделено учене ЕЛА
Банка: УниКредит Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF
IBAN:  BG85UNCR70001523115048
Валута: Български лева
Основание за плащане: Обучение „Четири управленски рамки - в помощ на училищното ръководство

За повече информация: office@cie-bg.eu, +359 898 443 703

 

Прикачени файлове

Форма за описание на казус

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ