ela-bg.eu

Повече от 40 нови добри практики с безплатен достъп в портала Priobshti.se

Повече от 40 нови добри практики с безплатен достъп в портала Priobshti.se
Проект „Приобщи.се в нови партньорства“ завършва с повече от 40 статии с добри практики, 10 училища-партньори, конференция за приобщаващи практики с над 180 участници на живо и 8600 гледания на публикуваните в последствие презентации на отделните лектори. Какво стои зад цифрите? Проектът беше едно малко предизвикателство и се осъществи в една истински предизвикателна година. В основата му бе щедростта и готовността за споделяне и взаимопомощ на общността от педагогически специалисти в търсенето на работещи приобщаващи практики.

Вече почти 6 години платформата Приобщи.се е общност и форум, който дава възможност за обмяна на опит и добри практики в сферата на приобщаващото образование. Над 70 % от потребителите смятат, че безплатните ресурси и статии ги правят по-уверени в работата им. В рамките на проекта бяха създадени над 40 нови статии с практики, приложени в етапите детска градина до гимназия. Статиите са публикувани в Приобщи.се с безплатен достъп за всеки специалист или родител, който има интерес към тази област.
 
Обменът на опит предполага освен желание и много общуване, и въпреки ограниченията, между партньорските училища се създаде среда за дистанционно споделяне. Конференция „Приобщаващи образователни практики“ беше проведена изцяло онлайн на 7 ноември 2020 г., а двадесет специалисти от 14 населени места се включиха, за да разкажат кои практики правят учебните им заведения специални. Събитието може да бъде гледано на запис в профила на Сдружение за споделено учене ЕЛА във Facebook.
 
В споделените практики бяха засегнати теми като интергиране на танцово-двигателната терапия в училище, часове за изграждане на характера, интердисциплинарни уроци, коледна книга на благодарността, приложни комуникативни игри, стая на сътрудничеството, гражданско образование, социално-емоционално и диференцирано учене.

Благодарим на училищата-партньори и колегите, които взеха участие в конференцията, като презентатори и слушатели, както и на читателите и приятелите на Приобщи.се за успеха на проект "Приобщи.се в нови партньорства"!

Проект „Приобщи.се в нови партньорства“ /март-декември 2020 г. се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „„Приобщи.се“ в нови партньорства“ е през виртуалния портал за приобщаващо образование Приобщи.се Сдружение за споделено учене ЕЛА да изгради 10 партньорства с училища, чрез които да бъдат създадени, споделени и разпространени нови оригинални идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище, и да популяризира Приобщи.се като проводник на добри практики.
 
Тази статия е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за споделено учене ЕЛА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“
 
>>> Повече за проекта можете да прочетете тук <<<
 
 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ