ela-bg.eu

180 педагози от цялата страна събра Конференция Практики 2020

180 педагози от цялата страна събра Конференция Практики 2020
Сдружение за споделено учене ЕЛА проведе Третата конференция „Приобщаващи образователни практики“ на 7 ноември 2020 г. За първа година събитието беше изцяло онлайн, но това не попречи конференцията отново да бъде  форум за обмен на идеи, добри практики и контакти. Двадесет образователни професионалисти  от 14 населени места разказаха кои практики правят учебните им заведения специални, места, в които всеки се чувства добре дошъл и приет. 

Лекторите в конференцията споделиха своя опит по  въпроси като: Как да възпитаме мислещи ученици, които отиват на училище с усмивка? Как да интергираме танцово-двигателната терапия в училище? Как часовете по добродетели променят учениците в една професионална гимназия? Беше представена Нейрографиката като метод срещу агресията в училище. Имаше много теми, които засягаха работата в екип, социално-емоционалното учене и диференцираното преподаване. Също така беше открит важен разговор за родителите и ролята им в училище и детската градина, и значимостта на партньорството с тях в условията на дистанционно учене. Идеи за интердисциплинарни уроци, групи за споделяне на добри практики и още много други бяха споделени в над четири часа конференция на живо.  

Близо 160 педагогически специалисти и родители се включиха в конференцията по време на живото излъчване във Фейсбук и задаваха активно въпроси на лекторите. Ето какво споделя една от тях в обратната си връзка: „Кратко, синтезирано, грабващо, но в същото време  достатъчно, за да ме насърчи и да ми помогне да доразвия идеята, която ме е докоснала и ми е допаднала.“

Ще се радваме да споделите и своите впечатления от конференцията, можете да го направите, като попълните тази 
ОБРАТНА ВРЪЗКА  

Събитието може да бъде гледано на запис на конференцията в
 профила на Сдружение за споделено учене ЕЛА във Facebook.

Събитието се осъществи в рамките на проект „Приобщи.се в нови партньорства“ /март-декември 2020 г./ Проект „„Приобщи.се“ в нови партньорства“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „„Приобщи.се“ в нови партньорства“ е през виртуалния портал за приобщаващо образование Приобщи.се Сдружение за споделено учене ЕЛА да изгради 10 партньорства с училища, чрез които да бъдат създадени, споделени и разпространени нови оригинални идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище, и да популяризира Приобщи.се като проводник на добри практики. 

Тази статия е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за споделено учене ЕЛА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

 >>> Повече за проекта можете да прочетете тук <<<                                       

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ