ela-bg.eu

Помагало за закрила на детето в детската градина и в училище

Помагало за закрила на детето в детската градина и в училище
Помагалото е насочено към широк кръг професионалисти, работещи в детски и учебни заведения. Оставаме верни на желанието си да съчетаваме в максимална степен полезността на теоретичната информация, обоснована с данни и приложимостта в практиката на конкретни занимания, подходи за реакция, превантивни дейности.
В изданието ще намерите важни препратки към действащата нормативна уредба, примери за оформяне на конкретни документи, както и предложения за игри и упражнения, чрез които да работите превантивно за развитие на култура на позитивни отношения и социални умения сред децата и учениците.
Помагалото е естествено продължение на дългогодишната ни осмислена и целенасочена работа по утвърждаване на сигурността и закрилата на децата като основна ценност и отговорност на възрастните, независимо от тяхната роля в живота на децата. Продължаваме да прилагаме и разпространяваме стандартите в тази област на Keeping children safe. Също така включихме детската закрила като неотменна част от Модела за изграждане на приобщаваща училищна среда Модела за изграждане на приобщаваща училищна среда

Освен Помагалото, което е достъпно напълно безплатно, имаме готовност да подкрепим заинтересовани училищни екипи с обучение и медиация.
 

Прикачени файлове

Наръчник Детска закрила

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ