ela-bg.eu

Медиация

Медиация
Какво наричаме училищна медиация
 
Училищната медиация решава конфликти, възникнали в училищна среда с помощта на училищен медиатор. Училищният медиатор помага на страните да проведат фокусиран разговор и да постигнат договореност, която удовлетворява всяка от страните както поотделно, така и заедно. Медиаторът създава структурирана среда за разговор с цел страните да разберат дълбоките си интереси и истинските причини за случилото се. Медиацията позволява на страните да договорят най-доброто и за двете страни, получавайки разбиране за собствената си позиция и позицията на другия.
 
Какво трябва да знаете за основните принципи на медиацията
 
В медиация страните влизат доброволно и заявяват, че искат заедно да търсят най-доброто възможно решение. Всяка от страните е свободна да напусне медиацията във всеки един момент, както и да се върне към нея, когато прецени. Участниците в процедурата, независимо от техните роли и позиции, спрямо учебния процес са равнопоставени. Медиаторът не взема страна и не се опитва да изясни кой и в каква степен е прав или не, медиаторът е безпристрастен, а цялата получена и изложена информация по време на процедурата по медиация е поверителна.
 
Какво представлява процедурата „училищна медиация“
 
Всяка една от страните – директор, учител, родител, ученик или друг участник в учебния процес - може да се обърне към медиатор и да покани сам или чрез медиатора другата страна да участва в процедура по медиация. По време на първата работна среща, страните подписват декларация, че желаят да участват доброволно в процеса, което гарантира, че ще работят по своя воля и с желание за изясняване на случая.
 
Всички участници в медиацията, подписват декларация за поверителност на информацията, която се споделя по време на медиацията. При постигнато споразумение, страните решават дали да подпишат писмено споразумение или да имат устна договорка. Сключеното споразумение обикновено се спазва, защото е доброволно и ясно.

Какво не е училищна медиация
 
Медиацията не е пространство, в което медиаторът взема страна или отсъжда в полза на страните.
Медиаторът не дава готови решения как да се разреши спора.
Медиаторът не дава психологически консултации или друг вид експертни консултации.
 
Какви са ползите от училищната медиация
 
•    Насърчава и разрешава споровете по конструктивен начин;
•    Освобождава средата от натрупаното напрежение и носи вдъхновение;
•    Предотвратява дълги и частични проверки и наказателни процедури;
•    Намалява стреса на работното място;
•    Извежда от спиралата конфликт-санкция-конфликт;
•    Освобождава съзнанието за учене/преподаване;
•    Използва потенциала на конфликта за социално учене;
•    Развива емоционална интелигентност.
 
Какво предлагаме
 
• Медиация по случай. Разрешаване на конфликт, възникнал между  участници в учебния процес. За бързото и ефективно разрешаване на конфликти е добре да имате предвид, че колкото по-бързо се насочите към структуриран разговор за изясняване на ситуацията, толкова повече имате шанс да запазите възможностите и ресурсите ситуацията да се реши по най-благоприятния за Вас начин. Продължителните конфликти водят до натрупване на все повече негативни ситуации и чувства и за страните става много трудно дори да поискат да търсят общо решение. Не отлагайте, действайте!
 
• Тренинг обучение „медиация между равни“ за ученици. Обучението подготвя ученици да бъдат посредници в конфликт между свои съученици. Този тип медиация често е изключително ефективна, не изисква впоследствие допълнителен ресурс от страна на училището. Развива ключови компетенции като емпатия, толерантност, инициативност, взаимопомощ, лидерство, отговорност, гражданско съзнание и променя климата в училище.
 
• Тренинг обучение за педагогически и непедагогически персонал. Развива умения и стратегии за водене на конструктивен диалог и разрешаване на конфликти. Превенция от насилие. Реакция при агресивни поведения.
 
• Правилник за демократична комуникация - При желание на училището може да бъде създаден Правилник за демократична комуникация като резултат от съвместната работа по случай. Така правилата и добрите практики могат да бъдат записани, мултиплицирани и прилагани при други подобни случаи в бъдеще. 

Условия и заплащане

Всички обучения и услуги се извършват след предварително запитване към Център за приобщаващо образование.

Медиацията е доказана професионална и win-win услуга, която по-бързо, по-евтино, прагматично и в дълбочина решава конфликти в сравнение с всяка друга процедура. Най-важното условие, за да бъде медиацията ефективна е участниците да подходят доброволно и отговорно към участието си в процедурата. Гаранция за доброволно и отговорно участие е всеки от участниците да заяви ясно своята мотивация и равностоен принос – включително финансово. Дори, когато някоя от страните няма финансовата възможност да си позволи таксата, а другата страна е готова да поеме цялата такса, неплащащата страна е наясно с това и остава отворена да допринесе по свой начин и да прояви разбиране и гъвкавост при намиране на решенията.

Цената на Център за приобщаващо образование за провеждане на училищна медиация е 70 лв. на час. Центърът работи с най-успешните и опитни медиатори в България. Всички допълнителни услуги и условия се уточняват предварително със страната потърсила медиация. При голямо желание и спешност, но и обективни ограничения, винаги може да се прояви гъвкавост за доброто на всички.

Насърчаваме училищата, които ни търсят за медиация, да се опитат сами или чрез нас да насърчат (призоват) другата страна (ученици и родители) също да поемат своя част от таксата, дори тя да е символична. Това може да бъде направено в родителска среща, която да се съчетае с кратко, практично представяне на медиацията от нашия екип и възможност за дискутиране на ползите от нея. Нашият и световният опит показват, че страните, които искат и търсят решение на спора са готови да инвестират не само време, но и средства. Оставаме на разположение, за да дискутираме и преценим заедно кой е най-работещият вариант за всеки конкретен случай.

Училищната медиация е партньорски проект между Център за приобщаващо образование и Център за медиация "Ахая".
 
В случай, че искате да инициирате процедура по медиация или се интересувате от нашите обучения, може да се обърнете към Деница Давидкова, d.davidkova@cie-bg.eu, 0888410517.
 
Ресурси за училищна медиация:
Училищна медиация
Медиацията в училище
Нормативна регламентация на училищната медиация в страните от ЕС