ela-bg.eu

Keeping Children Safe работи за закрилата на 134 милиона деца по света

14 януари 2016
Keeping Children Safe работи за закрилата на 134 милиона деца по света
Keeping Children Safe е една динамична и разрастваща се организация, която работи за закрилата на някои от най-уязвимите деца по света от злоупотреба и експлоатация. Тя е основана през 2001 г. от група водещи хуманитарни неправителствени организации в отговор на увеличаващите се случаи на злоупотреба с деца от страна на персонала в лагерите, създадени при различни извънредни ситуации в Западна Африка.Тя представя ангажимента на организациите по света да закрилят децата чрез прилагането и популяризирането на набор от ясни и изчерпателни стандарти за закрила, които всички организации могат и трябва да следват. 

Визията на Keeping Children Safe е всички деца да растат здрави и в безопасна среда.

Keeping Children Safe работи в подкрепа на организации за закрила на детето, за изграждане на капацитет, за увеличаване на своите членове и за застъпничество по въпроси, свързани със закрилата  на детето.

Изграждане на капацитет

Keeping Children Safe е водила множество големи кампании с фокус закрилата на детето чрез изграждане на капацитет и системи в голям брой международни структури и организации. Част от програмата на Keeping Children Safe за изграждане на капацитет включва основно, специализирано и съобразено с конкретни нужди обучение и наставничество за закрила на детето. 

Keeping Children Safe разширява своите дейности за изграждане на капацитет чрез своите регионални партньори в Латинска Америка и Източна Европа като предлага:
  • Одит за закрила на детето;
  • Сертифициране Ниво 1;
  • Сертифициране Ниво 2;
  • Семинари за основни познания за закрила на детето;
  • Съобразени с конкретните нужди семинари за закрила на детето;
  • Семинари за управление на вътрешноорганизационни разследвания за закрила на детето;
  • Семинари за закрила на детето при извънредни ситуации.


CONACMI – регионален партньор на Keeping Children Safe в Латинска Америка

Център за приобщаващо образование – регионален партньор на Keeping Children Safe в Източна Европа

Членство

В момента Keeping Children Safe има 42 члена, работещи в почти всички страни по света с програми, които влияят на животите на 134 милиона деца годишно. Мрежата насърчава организациите да споделят своя опит и научени уроци за закрилата детето. Членовете могат да взаимодействат на 2 нива – пълноправно и асоциирано членство. Това пространство за споделяне дава възможност на членовете да правят всичко, което могат за закрилата на децата.

Застъпничество

Keeping Children Safe работи, за да гарантира, че всички организации прилагат мерки и имат ангажимент за закрила на детето.
Мрежата има активна програма за застъпничество, която работи с важни донори, спортни организации и регионални структури.

Ресурси

Keeping Children Safe осигурява стандарти и наръчници на международни организации, за да им помогне да предотвратяват риска от злоупотреба и експлоатация на децата, с които работят. Стандартите включват 4 области: Политики, Хора, Процедури и Отчетност.

Проверете дали вашата организация работи според международните стандарти за закрила на детето?
 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ