ela-bg.eu

Повече за нас :: ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА СДРУЖЕНИЕ ЗА СПОДЕЛЕНО УЧЕНЕ ЕЛА

1. Администратор на лични данни и приложимо право

“СДРУЖЕНИЕ ЗА СПОДЕЛЕНО УЧЕНЕ ЕЛА” СДРУЖЕНИЕ (ЕЛА) е юридическо лице с нестопанска цел, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Княз Борис I №133, ет.1, ИД 175256518, представлявано от Ива Бонева – Изпълнителен директор. Можете да се свършете с ЕЛА на електронна поща  office@cie-bg.eu или на телефон 02/8702063.

ЕЛА обработва Ваши данни в съответствие с правилата на Закона за защита на личните данни на Република България и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). По силата на приложимото право, ЕЛА има качеството на администратор на Вашите лични данни.  

2. Какво включва обработването на Вашите данни

Съгласно Общ регламент относно защитата на данните, „обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни за подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

3. Основание за обработване на Вашите лични данни:

ЕЛА обработва Вашите лични данни на основание дадено от Вас съгласие за обработването по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. „а“ от Общ регламент относно защитата на данните. Съгласието Ви е дадено във връзка със заявяването на интерес към обучения, провеждани от ЕЛА и/или регистрацията за участие в обучения на https://www.ela-bg.eu/.  

4. Видове лични данни, които обработваме:

ЕЛА обработва следните данни:

4.1. Данни, предоставени пряко от потребителите се събират и обработват в следните случаи:

4.2. Данни се събират автоматично при достъп до сайта https://www.ela-bg.eu/ по следните начини:

5. Цел на обработването на Вашите лични данни

ЕЛА обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с посещението Ви на https://www.ela-bg.eu/ за следните цели:

6. Принципи, които съблюдаваме при обработването на Вашите лични данни

СДРУЖЕНИЕ ЗА СПОДЕЛЕНО УЧЕНЕ ЕЛА спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

7. Срок на съхранение на личните Ви данни:
При съхранението на данни, прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона. Ще съхраняваме данните Ви за такъв период, за който предоставяме обученията или услугите, към които сте проявили интерес и ще ги изтрием в срок от една година от момента, в който преустановим предлагането на такива обучения или услуги. Във всеки един момент можете да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите данни по ел. поща или телефон (ел. поща office@cie-bg.eu, 02/8702063), при което данните ще бъдат изтрити.

8. Достъп до данните Ви от страна на трети лица

8.1. ЕЛА не разкрива данните Ви на трети лица, освен ако това се изисква по закон или за защита на правата и законните интереси на ЕЛА или на трета страна.

8.2. ЕЛА може да възлага на трети лица обработването и съхраняването на Вашите данни. Това може да се осъществява единствено въз основа на договор между ЕЛА и обработващото данните лице. Съгласно договора, от обработващото данните лице ще се изисква също да прилага необходимите мерки за безопасност и сигурност, за да защити Вашите лични данни, както и да изтрие или върне личните данни, които обработва във връзка с договора си с ЕЛА, при прекратяване или изтичане на този договор.

В случай, че лице, което обработва данни по договор с ЕЛА желае да използва за тази цел подизпълнители, договорът му с ЕЛА ще предвижда задължение за уведомяване на ЕЛА за тях, като ЕЛА  ще може да възрази срещу всеки конкретен подизпълнител. Договорът между ЕЛА и обработващото данните лице ще изисква това лице да определя в договорите с подизпълнителите си същото ниво на защита на личните данни, каквито е договорило с ЕЛА.

8.3. Данните Ви няма да бъдат обработвани извън Република България.

9. Вашите права при обработването на личните Ви данни
9.1. Имате право да изискате и получите от https://www.ela-bg.eu/ потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас чрез изпращане на съобщение до нас в свободен текст. ЕЛА може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

9.2. Имате право на достъп до Вашите лични данни, които обработваме. Предоставянето на информация за данните е безплатно, но https://www.ela-bg.eu/ си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

9.3. Имате право да поискате от ЕЛА да коригира без ненужно забавяне неточности в личните данни, които се обработват за Вас.

9.4. Имате право да оттеглите съгласието за обработване на Ваши лични данни.

9.5. Имате право да поискате изтриване на Вашите данни, в случай че:

9.6. ЕЛА не е длъжно да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

9.7. Имате право да поискате ограничаването на обработването на данните в някой от следните случаи:

9.8. По всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, имате право да възразите срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, когато обработването се основава на необходимост за изпълнението на задача от обществен интерес или е необходимо за целите на легитимните интереси на ЕЛА или на трета страна. В този случай ЕЛА ще прекрати обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, правата и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.9. Винаги можете да възразите срещу обработването на Ваши лични данни за целите на директния маркетинг. В случай на такова възражение, ЕЛА ще прекрати обработването на Вашите данни за целите на директния маркетинг.

9.10. Имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили на ЕЛА, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на ЕЛА.

9.11. Ако считате че събирането и обработването на данните нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) или на българското законодателство, имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган в Република България, а именно:

Комисия за защита на личните данни
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg