ela-bg.eu

Втора мениджмънт среща по проект SMILE в Яши, Румъния

На 26 и 27 февруари 2020 в гр. Яши, Румъния, се проведе втората мениджмънт среща на екипите от европейските държави (България, Румъния, Гърция и Португалия), участващи в проекта SMILE. Проект SMILE има за цел да разпространи българския Mодел за приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“ в Европа. Моделът предлага иновативен и систематичен подход към приобщаването на всички ученици, учители и родители в училище. 

По време на срещата партньорите в проекта, както и представители на румънските училища, презентираха резултати от обученията на училищните екипи в Румъния, Гърция и Португалия, които въвеждат Модела „Едно училище за всички“ в своята работа в училище. Бяха представени плановете им за действие, по които ще работят през тази година и ще подобрят политиките и практиките в училището си в четирите приоритетни направления – училищно управление, детска закрила, партньорство с родителите и педагогически практики. С всички участници имахме възможността да посетим едно от румънските училища и да се запознаем с целия екип, който работи по Модела там. Учителите ни разказаха за напредъка в приобщаващото образование в страната си и за промяната, която очакват с въвеждането на тази иновативна практика. С интерес участниците гледаха прожекцията на документалния филм „Едно училище за всички“, в който участват учители и директори от българските училища, които вече са прилагали Модела, създаден от Сдружение ЕЛА.  

Следващата среща на партньорите ще се проведе в края на 2020 г. в Атина, Гърция.

Проектът SMILE e финансиран от Европейската комисия по програма „Еразъм+“. Той е с продължителност 3 години и се изпълнява в периода 31.01.2019 – 30.01.2022 от Сдружение за споделено учене (България), ARCIL (Португалия), Four ELEMENTS (Гърция) и Fundatia EuroEd (Румъния). Водещият партньор по проекта и автор на Модела е Сдружение за споделено учене ЕЛА. 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ