ela-bg.eu

Програма "Едно училище за всички" - Фаза 2

Програма "Едно училище за всички" - Фаза 2
Период на реализация: Август 2016 г. – Декември 2019 г. 
Финансираща организация: Фондация "Америка за България"  

Партньори:

СУ „Нешо Бончев”, гр. Панагюрище, обл. Пазарджик
156  ОУ „Васил Левски“, гр. София, кв. Кремиковци
СУ „Любен Каравелов“, гр. Добрич
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Ветрен, обл. Пазарджик
СУ „Бачо Киро“, град Павликени, обл. Велико Търново
ОУ „Христо Ботев“, с. Брестница , обл. Ловеч
97 СУ „Братя Миладинови“, гр. София
НУ „Хаджи Генчо“, гр. Тетевен, обл. Ловеч
ОУ „Пенчо Славейков“, гр. Димитровград
ОУ „Антон Страшимиров”, с. Бохот, общ. Плевен, обл. Плевен

Няма училище, в което няма деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно , за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. Център за приобщаващо образование разглежда приобщаването в образованието като възможността на училището да предоставя качествено образование за всички деца, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ ЦПО работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща среда, която позволява на учителите да отговорят на нуждите на всяко дете, което попадне в техния клас, така че то да може да учи и да развива своя потенциал.
 
В хода на десетгодишната си работа с училища-партньори от страната, Център за приобщаващо образование видя необходимостта да се разработи системен подход, който да помогне на българското общообразователно училище да организира своите ресурси и организационно-управленски процеси така, че да изгради приобщаваща среда. За да е налице реален процес на промяна и резултатите от тази промяна да бъдат устойчиви и позитивни, всички членове на училищната общност – ученици, учители, директори, специалисти и родители трябва да положат целенасочени усилия, но и да бъдат подкрепени в този процес. Опирайки се на това дългогодишно партньорство и на интензивната работа на терен с пет училища-партньори в първа фаза на Програма „Едно училище за всички”, реализирана в периода 2014 г. – 2016 г., ЦПО създаде български Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда. 

Моделът изисква координираното от специално създаден за целта училищен лидерски екип систематично участие на всички заинтересовани страни от училищната общност в четири основни области: (1) Училищно управление, (2) Педагогически практики, (3) Детска закрила и (4) Партньорство с родителите. Въвеждането и ефективното функциониране на Модела преминава през няколко основни етапа: 
  1. Анализ на училищната среда чрез самооценка по ключови индикатори във всяка от четирите области с участието на всички заинтересовани страни;
  2. Избор на приоритети и поставяне на конкретни и измерими цели с индикатори за успех;
  3. Създаване на приобщаващ план за действие с отговорни лица и срокове;
  4. Реализация на плана и координация на дейностите;
  5. Проследяване на напредъка;
  6. Актуализиране и промени в целите и плана за действие.  

През втората фаза на Програма „Едно училище за всички”, която ще се реализира в периода (2016 - 2019 г.) с подкрепата на Фондация „Америка за България”, Център за приобщаващо образование ще се фокусира върху прилагане и усъвършенстване на Модела за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда с повече училища-партньори и с по-широк географски обхват. С помощта на първите пилотни и още нови десет училища-партньори, ще работим три учебни години да подобрим и адаптираме модела, така че той да отговаря по още по-добър начин на училищната действителност. 

Към програмата е създаден Борд на съветниците. Повече за него можете да прочетете в прикачените файлове.

За въпроси и включване в програмата: Лилия Аракчиева, l.vasileva@cie-bg.eu, 0894 066 359

Всички мнения и твърдения, в тази или във всяка друга публикация относно Програма "Едно училище за всички", принадлежат на Център за приобщаващо образование и не отразяват непременно възгледите на Фондация "Америка за България" или на нейните директори, служители или представители. 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ