ela-bg.eu

Проект "SMILE"

Проект "SMILE"
Проектът "SMILE" има за цел да предаде първия български Mодел за приобщаваща училищна среда и да разшири обхвата му, като предложи иновативен и систематичен подход към приобщаването, включващ директорите и родителите като неотменна част от този процес. 

Проектът „SMILE“ („Разширяване на модела за приобщаващо учене в Европа“) e финансиран от Европейската комисия по настоящата програма „Еразъм+“. Той е с продължителност 3 години и се изпълнява в периода 31.01.2019 – 30.01.2022 г. от Центъра за приобщаващо образование (България), ARCIL (Португалия), Four ELEMENTS (Гърция) и Fundatia EuroEd (Румъния). Водещ партньор по проекта е Център за приобщаващо образование. 

Прoектът насърчава развитието на приобщаваща училищна среда в Европа чрез разширяване на модела „Едно училище за всички“ в партньорските страни. Общо 9 училищни екипа ще преминат обучение и ще прилагат модела по примера на колегите си в България.

В допълнение ще се преведе на английски език онлайн учебен курс „Въведение в приобщаващото образование“, който ще бъде свободно достъпен за потребители в Европа и така ще ни помогне да насърчим приобщаващото образование чрез обучения и промяна на нагласите сред лидерите в образованието.

Моделът за приобщаваща училищна среда е разработен от Центъра за приобщаващо образование (ЦПО) в партньорство с пет училища с цел изпълнение и разпространение на приобщаващи политики, практики и култура в училищата. След въвеждането на модела, ЦПО го приложи в още 10 партньорски училища, за да провери ефективността му в различни училищни среди, да го усъвършенства и да покаже доколко е успешен.

Приобщаващият образователен модел предлага един многостранен и непрекъснат процес, който спомага за модернизирането на училището като система – нагласи, управление, преподавателски и учебни практики, разработване на устойчиви политики и партньорства с участниците, свързани с училището.

Конкретната цел на проекта „SMILE“ е да помогне на учителите и лидерите на образователни институции да отговорят на разнородните потребности на всички учащи чрез въвеждане на систематична промяна на училищно ниво в партньорство с компетентни местни НПО – структури на местно равнище, които ще осигурят мултиплициращ ефект и които имат опит в образователната сфера.

Партньорските организации ще адаптират добрата практика към съответния местен контекст и потребности, и ще я подготвят за бъдещо разширено разпространение в партньорските страни и на европейско равнище. Ще се идентифицират общи принципи и подходи, които обединяват отделните европейски контексти. Ще се създаде обща основа в приобщаващото образование, която надхвърля ограниченията и рестрикциите на националните рамки.

Приложението на модела ще подпомага училищните екипи в 9 училища и ще доведе до по-добре подготвени учители и директори, и подобрена приобщаваща среда в тези училища.
Три партньорски организации имат готовност да помагат на 9-те училища в целия процес и в бъдещото разпространение на тази добра практика в други училища в съответните страни.

Насърчаването на добрата практика на европейско равнище чрез е-курса, който е част от нея, ще създаде сериозни условия за повишена осведоменост, знания и разбиране конкретно за практиката, както и за приобщаващото образование като цяло, сред заинтересованите страни в ЕС.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ