ela-bg.eu

Проект "SMILE"

Проект "SMILE"
Проектът "SMILE" има за цел да предаде първия български Mодел за приобщаваща училищна среда и да разшири обхвата му, като предложи иновативен и систематичен подход към приобщаването, включващ директорите и родителите като неотменна част от този процес. 

Проектът „SMILE“ („Разширяване на модела за приобщаващо учене в Европа“) e финансиран от Европейската комисия по настоящата програма „Еразъм+“. Той е с продължителност 3 години и се изпълнява в периода 31.01.2019 – 30.01.2022 г. от Центъра за приобщаващо образование (България), ARCIL (Португалия), Four ELEMENTS (Гърция) и Fundatia EuroEd (Румъния). Водещ партньор по проекта е Център за приобщаващо образование. 

Прoектът насърчава развитието на приобщаваща училищна среда в Европа чрез разширяване на модела „Едно училище за всички“ в партньорските страни. Общо 9 училищни екипа ще преминат обучение и ще прилагат модела по примера на колегите си в България.

В допълнение ще се преведе на английски език онлайн учебен курс „Въведение в приобщаващото образование“, който ще бъде свободно достъпен за потребители в Европа и така ще ни помогне да насърчим приобщаващото образование чрез обучения и промяна на нагласите сред лидерите в образованието.

Моделът за приобщаваща училищна среда е разработен от Центъра за приобщаващо образование (ЦПО) в партньорство с пет училища с цел изпълнение и разпространение на приобщаващи политики, практики и култура в училищата. След въвеждането на модела, ЦПО го приложи в още 10 партньорски училища, за да провери ефективността му в различни училищни среди, да го усъвършенства и да покаже доколко е успешен.

Приобщаващият образователен модел предлага един многостранен и непрекъснат процес, който спомага за модернизирането на училището като система – нагласи, управление, преподавателски и учебни практики, разработване на устойчиви политики и партньорства с участниците, свързани с училището.

Конкретната цел на проекта „SMILE“ е да помогне на учителите и лидерите на образователни институции да отговорят на разнородните потребности на всички учащи чрез въвеждане на систематична промяна на училищно ниво в партньорство с компетентни местни НПО – структури на местно равнище, които ще осигурят мултиплициращ ефект и които имат опит в образователната сфера.

Партньорските организации ще адаптират добрата практика към съответния местен контекст и потребности, и ще я подготвят за бъдещо разширено разпространение в партньорските страни и на европейско равнище. Ще се идентифицират общи принципи и подходи, които обединяват отделните европейски контексти. Ще се създаде обща основа в приобщаващото образование, която надхвърля ограниченията и рестрикциите на националните рамки.

Приложението на модела ще подпомага училищните екипи в 9 училища и ще доведе до по-добре подготвени учители и директори, и подобрена приобщаваща среда в тези училища.
Три партньорски организации имат готовност да помагат на 9-те училища в целия процес и в бъдещото разпространение на тази добра практика в други училища в съответните страни.

Насърчаването на добрата практика на европейско равнище чрез е-курса, който е част от нея, ще създаде сериозни условия за повишена осведоменост, знания и разбиране конкретно за практиката, както и за приобщаващото образование като цяло, сред заинтересованите страни в ЕС.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ