ela-bg.eu

Седма среща на Професионална общност за приобщаващо образование

13 юни 2019 г.
Професионална общност за приобщаващо образование (ПОзаПО) проведе седмата си изнесена работна среща в гр. Разлог. По време на срещата се запознахме с нови колеги, техните успехи в училище и нови техники за работа с деца.

В рамките на първата сесия Боряна Йорданова, директор на 5 СУ „П.Р Славейков“, гр. Перник представи огромната работа, която техният екип е свършил през последните 5 години. Макар само със 180 ученика, училището поддържа високи стандарти на образование. Как го правят? В училището заедно учат деца от различен етническо състав, но това което ги е обединило през годините е добрата комуникация с родителите и включването на всички родители в съвместни действия в подкрепа на училището и децата. Ежедневно на фейсбук страницата на училището се качват снимки с успехите на децата през деня. Училището от три години разчита на електронен дневник, а на родителите, които не са направили сами регистрацията си в него, е предложена подкрепа. Така всички родители имат ежедневна информация за децата си. Въпреки това са запазили и вариант на хартиен бележник, за да няма родител без достъп до информация. В училището имат и интересна практика за решаване на конфликти въз основа на училищната медиация. При конфликт, учителят не се намесва отсъждайки в полза на едната или другата страна, а децата са поканени писмено да разкажат какво се е случили и как предлагат да се разреши ситуацията. Едва тогава се провежда срещата и страните изясняват случая и възможните решения. Важен фактор за успехите на г-жа Йорданова и нейния екип е картата за оценката на всяко дете, което им помага да познават добре както детето и неговите специфики, така и семейството и възможностите за подкрепяща среда.

По време на срещата бяха представени и елементи от монтесори педагогиката и как с подръчни материали да бъдат приложени в училищна среда. Евгения Димитрова от ЧДГ „Камелини монтесори“ показа принципите на представянето на математически понятия чрез визуални и тактилни материали, които помагат на децата по-лесно да стигнат до абстракция. Важна част от монтесори педагогиката е самостоятелността на децата, затова като първа стъпка след направените самостоятелно упражнения по математика, детето получава на лист верните отговори, за да извърши проверката само и едва след това, ако има неясни момента, учителят му помага.

Друга важна за Общността тема беше промяната на пространствата за учене и съвременни тенденции в техния дизайн. Течащото в момента общественото обсъждане на Наредбата за физическата среда в училище, актуализира въпроса как да трансформираме вече не функционалните пространства в училище в приветливи, безопасни и най-вече подкрепящи процеса на учене пространства. Макар темата да е обширна и конкретно решима, Деница Давидкова от Център за приобщаващо образование, която направи презентация по темата подчерта, че целта на дизайна е да решава проблеми и възпитава отношение и поведение, затова всяка реновация трябва да бъде предшествана от проучване на потребностите на ползвателите и да стъпи върху концептуална рамка – за какво и как ще ползваме даденото пространство.

Срещата завърши с много споделяне на опит и взаимопомощ между членовете на Общността при решаване на професионални затруднения в техните училища и разбира се с много приятелски смях и добро настроение.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ