ela-bg.eu

Седма среща на Професионална общност за приобщаващо образование

13 юни 2019 г.
Професионална общност за приобщаващо образование (ПОзаПО) проведе седмата си изнесена работна среща в гр. Разлог. По време на срещата се запознахме с нови колеги, техните успехи в училище и нови техники за работа с деца.

В рамките на първата сесия Боряна Йорданова, директор на 5 СУ „П.Р Славейков“, гр. Перник представи огромната работа, която техният екип е свършил през последните 5 години. Макар само със 180 ученика, училището поддържа високи стандарти на образование. Как го правят? В училището заедно учат деца от различен етническо състав, но това което ги е обединило през годините е добрата комуникация с родителите и включването на всички родители в съвместни действия в подкрепа на училището и децата. Ежедневно на фейсбук страницата на училището се качват снимки с успехите на децата през деня. Училището от три години разчита на електронен дневник, а на родителите, които не са направили сами регистрацията си в него, е предложена подкрепа. Така всички родители имат ежедневна информация за децата си. Въпреки това са запазили и вариант на хартиен бележник, за да няма родител без достъп до информация. В училището имат и интересна практика за решаване на конфликти въз основа на училищната медиация. При конфликт, учителят не се намесва отсъждайки в полза на едната или другата страна, а децата са поканени писмено да разкажат какво се е случили и как предлагат да се разреши ситуацията. Едва тогава се провежда срещата и страните изясняват случая и възможните решения. Важен фактор за успехите на г-жа Йорданова и нейния екип е картата за оценката на всяко дете, което им помага да познават добре както детето и неговите специфики, така и семейството и възможностите за подкрепяща среда.

По време на срещата бяха представени и елементи от монтесори педагогиката и как с подръчни материали да бъдат приложени в училищна среда. Евгения Димитрова от ЧДГ „Камелини монтесори“ показа принципите на представянето на математически понятия чрез визуални и тактилни материали, които помагат на децата по-лесно да стигнат до абстракция. Важна част от монтесори педагогиката е самостоятелността на децата, затова като първа стъпка след направените самостоятелно упражнения по математика, детето получава на лист верните отговори, за да извърши проверката само и едва след това, ако има неясни момента, учителят му помага.

Друга важна за Общността тема беше промяната на пространствата за учене и съвременни тенденции в техния дизайн. Течащото в момента общественото обсъждане на Наредбата за физическата среда в училище, актуализира въпроса как да трансформираме вече не функционалните пространства в училище в приветливи, безопасни и най-вече подкрепящи процеса на учене пространства. Макар темата да е обширна и конкретно решима, Деница Давидкова от Център за приобщаващо образование, която направи презентация по темата подчерта, че целта на дизайна е да решава проблеми и възпитава отношение и поведение, затова всяка реновация трябва да бъде предшествана от проучване на потребностите на ползвателите и да стъпи върху концептуална рамка – за какво и как ще ползваме даденото пространство.

Срещата завърши с много споделяне на опит и взаимопомощ между членовете на Общността при решаване на професионални затруднения в техните училища и разбира се с много приятелски смях и добро настроение.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ