ela-bg.eu

Повече за нас :: Общност

Професионална общност за приобщаващо образование

Център за приобщаващо образование инициира създаването на Професионална общност за прибщаващо образование. Общността е неформално обединение на хора с общи интереси и споделени ценности. Тя обединява различен тип професионалити - учители, психолози, логопеди, университетски преподаватели, ресурсни учители, училищни медиатори. Всички те, работят пряко или косвено в общообразователното училище. Център за приобщаващо образование координатора и фасилитира на решенията и инициативите на Общността.  

Фокус на работата на Общността е промяна на нагласите, усъвършенстване на законовата рамка и училищните практики с цел по-добро разбиране и налагане принципите на приобщаващото образование. Основен документ на Общността е нейният Манифест, който синтезирано излага целите и принципите й на работа.

Общността наброява 60 членове. Нови членове ще се приемат след препоръка на настоящ член и след гласуване от Общото събрание. Членовете на Общността ще се събират 3 пъти годишно за двудневни пленарни сесии, където ще обменят опит и ще обсъждат казуси от своята практика. Предвиден е форум и общ календар, чрез които членовете на Общността интензивно да си сътрудничат и поставят на обсъждане актуални въпроси, свързани с приобщаващото образование.

Към момента председател на Общността е г-н Ивайло Кискинов, изпълняващ длъжността директор на 202 ОУ „Христо Ботев“, с. Долни Пасарел.

Новини

Документи