ela-bg.eu

Център за приобщаващо образование инициира създаване на Професионална общност за приобщаващо образование

13 февруари 2017 г.
Център за приобщаващо образование инициира създаване на Професионална общност за приобщаващо образование
На 10 февруари 2017 г. в Даунтаун хотел, София по инициатива на Център за приобщаващо образование беше учредена Професионална общност за прибщаващо образование. Тя обединява различен тип професионалити - учители, психолози, логопеди, университетски преподаватели, ресурсни учители, училищни медиатори. Всички те, работят пряко или косвено в общообразователното училище.
 
За председател на Общността бе избрана Даниела Николова, директор на най-младото училище в България – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Ботевград. Както самата тя каза, по време на дискусиите около избора й: „Върви ми да съм първопроходник и за мен е огромна чест на поема тази нова отговорност“. 
 
Общността наброява 40 члена. Нови членове ще се приемат след препоръка на настоящ член и след гласуване от Общото събрание. Членовете на Общността ще се събират 3 пъти годишно за двудневни пленарни сесии, където ще обменят опит и ще обсъждат казуси от своята практика. Предвиден е форум и общ календар, чрез които членовете на Общността интензивно да си сътрудничат и поставят на обсъждане актуални въпроси, свързани с приобщаващото образование.
 
Основен документ на Общността е нейният Манифест, който синтезирано излага целите и принципите й на работа. Като най-важни теми за работа и обсъждане бяха изведени: Разясняване на същността на приобщаващото образование и информационна кампания сред българските учители и директори как да прилагат Държавния образователен стандарт за приобщаващо образование; Осъзнаване на общата подкрепа, разписана в ДОС ПО като триъгълен камък на приобщаващото образование; Необходимост от създаване на процедура за координация между институциите при работа по случай; Създаване на обучителни програма за прилагане на ДОС ПО.
 
По време на Общото събрание членовете дадоха силна заявка за личен ангажимент към Общността и готовност да бъдат говорители на промяната в българското образование.“

Прикачени файлове

Манифест (PDF, 120 KB)

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ