ela-bg.eu

Втора изнесена среща на Общността в Разлог

27 октомври 2017 г.
По време на втората изнесена среща в Разлог, Професионална общност за приобщаващо образование постави за дискусия актуалната пред обществото ни тема за отпадането на децата от училище и за намаляващата мотивация в учениците да виждат в училището източник на знания, които биха им осигурили по-добър живот. Разгорещените разговори оформиха няколко важни контрапункта, които подлежат на още обсъждане и осмисляне. 

Първият безспорно са самите деца, за които вече не е достатъчно да знаят, че училището е неизбежна част от порастването, за да участват съзнателно и безкритично в процеса. Децата искат да им е интересно, но този интерес минава през смисъла за ученото. Децата очакват активно преподаване чрез правене и трудно могат да бъдат накарани активно да учат участвайки пасивно.

Вторият са родителите,  които са разположени в двете крайности. Едните влагат огромни усилия и ентусиазъм да ангажират децата ежеминутно с учебна дейност, в резултат на което срещат различни съпротиви, а другата не полагат достатъчно усилия да накарат децата да разберат важността от собственото им образование. При нарастване на тези две групи родители, става все по-трудно да се удържи една стабилна средна група, която да ги поеме.

Педагозите също се оказаха различно настроени към самите себе си. Трябва ли да останат стабилни в установените работещи практики или да се адаптират към бързо променящите се изисквания, така както на все повече професии се налага. 

Като резултат от дискусията, може да бъде обобщено съгласието, че твърде много време и енергия отиват в прехвърлянето на вина между всички участници в учебния процес, за сметка на екипната работа, насочена към конкретни казуси и решения.

И за да сме в синхрон с направените изводи, Общността посвети половина от своето работно време на решаване на казуси, дошли от своите членове, с което показа, че приобщаването е най-вече процес и работа в екип, с участието на всички. 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ