ela-bg.eu

Трета изнесена среща на Професионална общност за приобщаващо образование

13 февруари 2018 г.
По време на трета изнесена среща на Приобщаваща общност за приобщаващо образование в с. Ягода (3-5 февруари, 2018 г.) отново си дадоха среща директори, учители и специалисти, приели приобщаващото образование за своя лична кауза. Заедно обсъдихме конкретни казуси на наши колеги и им помогнахме да видят повече перспективи към своите случаи за решаване. Практиката показва, че обсъждането на казуси има огромна полза за колегите, които ги поставят. Обсъждането им от различни специалисти е силата на екипността, която все по-често констатираме, че едно от условията да решаваме своевременно и в дълбочина, възникналите ситуации.

 Основен акцент на срещата беше дискусията на тема: „Какви принципи и политики, трябва да бъдат заложени от МОН, които да мотивират училищата да развиват приобщаващи визия и политика.“

 Откроиха се няколко основни теми, по които Общността ще излезе с позиция и ще направи предложения към Министерство на образованието за промени в наредбата за Приобщаващо образование.
  • Липсва финансиране за общата подкрепа за личностно развитие.
  • Свръхрегламентирането и документацията, съпътстващи общата подкрепа са пречка пред нейното реализиране по най-ефективен начин.
  • Липсват качествени специалисти за малките населени места. Директорите изпитват трудност да мотивират учителите да бъдат приобщаващи. 
  • Няма система за насърчаване на училищата, които полагат повече усилия и развиват приобщаващи визия и политика в своето училище.

По време на срещата избрахме за втори председател на Професионалната общност за приобщаващо образование вечно усмихнатия и деен Ивайло Кискинов, изпълняващ длъжността директор на 202-ро ОУ „Христо Ботев“, с. Долни Пасарел. Благодарим на Даниела Николова за първопроходството и успешната първа година на Общността под нейно председателство.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ