ela-bg.eu

Нов онлайн курс ПРЕПОДАВАНЕ С РАЗБИРАНЕ или КАК ДА ПОДКРЕПИМ УЧЕНИЦИТЕ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Нов онлайн курс ПРЕПОДАВАНЕ С РАЗБИРАНЕ или КАК ДА ПОДКРЕПИМ УЧЕНИЦИТЕ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
Сдружение за споделено учене ЕЛА стартира още един нов онлайн курс на новата обучителна платформа на Сдружението - e-learn.ela-bg.eu.
 
Целта на този курс е да подкрепи учителите, които работят с ученици в т.нар. „трудна“ възраст - годините между 11 и 14. Началото на пети клас бележи важен момент от развитието на детето и е свързан с много промени, които са особено осезаеми в периода на прогимназиалния етап. Младият човек постепенно започва да навлиза в света на възрастните, без непременно да има емоционалната подготовка за това. В училище среща нови предизвикателства, за които му е необходимо да си изработи нови механизми за справяне, да намери нови инструменти, да свикне с непознатото темпо, да отговори на новите очаквания.
 
Целият период е свързан с необходимост от интензивно доразвиване и допълване на представата за себе си и с приемането на различни идентичности в разнообразни групи и контексти. Всичко това може да обърка и разтревожи младия човек. 
 
Ето защо е важно като възрастни и професионалисти, учителите да бъдат тези, които ще подходят с нужното разбиране и подкрепа. 
 
След края на курса, ще знаете как емоциите влияят на ученето и защо е важно учениците да умеят да ги разпознават и управляват. Ще сте запознати със значимостта на поставянето на детето в центъра на образователния процес и ще можете да планирате преподаването спрямо силните и слабите му страни.
 
Ще разберете защо е важно да насърчаваме учениците да бъдат рефлексивни към собственото си учене и ще знаете как да ги окуражите да използват подходящи стратегии, за да подобрят ефекта от ученето си. 
 
За кого е този курс?
 
Курсът е предназначен преди всичко за учители в прогимназиален етап, като би бил полезен и за учители ЦДО, за ресурсни учители и за студенти по педагогика. 
 
Как е организиран курсът и колко време отнема?
 
Курсът е организиран в два модула, всеки от които е съставен от две обучителни сесии. Достъпен е по всяко време без ограничение и определени срокове за завършване. Завършването на курса зависи преди всичко от индивидуалното темпо на работа и времето, което можете да му отделите в деня си. Според нашия опит, ако работите без прекъсване, можете да завършите курса в рамките на 8 часа.
 
В края на всеки модул има оценъчен тест - резултатът от него определя успешното завършване на модула, а сборът от резултатите по модули определя този от курса. При успешно преминаване ще получите сертификат, удостоверяващ това. Сертификатът може да се изтегли от раздел “Постижения” на профила ви. Имайте предвид, че собственото име и фамилията се изписват на сертификата така, както сте ги въвели при регистрация. 
Курсът съдържа и самооценъчни въпросници, които не се оценяват и нямат отношение към крайния резултат от обучението. Отговорите са единствено за ваша лична информация.
 
Ще получа ли кредити след преминаване на курса? 
 
Съгласно НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, кредити не могат да бъдат присъждани за преминаване на дистанционно обучение. Можете да получите кредит, в случай че вземете участие и в съответното присъствено обучение на Сдружение ЕЛА - „Своевременно идентифициране на затруднения с ученето в началото на прогимназиален етап. Представяне на Тетрадка на учителя на пети клас“. При преминаване на регистрираното обучение (от което е част настоящият онлайн курс) ще получите удостоверение за присъждане на 1 квалификационен кредит.
 
Как мога да се запиша?

До 8 април безплатно след регистрация на новата обучителна платформа на Сдружение за споделено учене ЕЛА: e-learn.ela-bg.eu
 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ