ela-bg.eu

Приобщаване в образованието и работа в мултикултурна среда

Приобщаване в образованието и работа в мултикултурна среда

С попълването на формуляра за заявяване на интерес към нашите обучения Вие ни представяте доброволно попълнените от Вас лични данни. Преди приключване на заявката Ви молим да се запознаете с Политиката за защита на личните данни на Сдружение за споделено учене ЕЛА, която можете да намерите тук.

Обучението въвежда връзката между мултикултурната чувствителност на учителя и екипа за успешното приобщаване на всеки ученик.
Кои са спецификите, предизвикателствата и възможностите в общността пред учителя като професионалист. Цели изостряне на чувствителността на учителите относно правата на детето и акцентира върху извеждане на водещи принципи и задачи пред учителя в мултикултурна среда. професионална рамка.

Обучението е съставено от две свързани части:
1) Обогатяване на теоретично знание свързано с концепции като приобщаване в образованието, концепция за културно отговорния учител, култура, социални и културни различия, механизми за адресиране на многообразието в класната стая, концепция за социална справедливост, както и идеята за ключовата роля на учителя и училището за промяна на ситуацията.

2) Подобряване на уменията за работа в собствения контекст – деконструиране на съществуващи скрити предпочитания, стереотипи и предразсъдъци, развитие на културна сензитивност и комуникационни умения, осъзнаване и поемане на отговорност за лично професионално развитие и трансформация на образователния екип и институция.

Обучението цели да:

  1. Повиши чувствителността и знанията на участниците по отношение на съществуващи, честно неясни или неочевидни дискриминационни практики на системата и тяхното влияние както върху децата и тяхното развитие, учене и перспективи, така и върху работата на учителя и образователната институция.
  2. Мотивира участниците да планират стъпки за промяна в тяхната собствена практика или в културата на училището и/или екипа по отношение на приобщаването в образованието.
  3. Подкрепи участниците да инициират системен подход на ниво училище и/или екип към активно и открито изправяне пред предизвикателствата на работата в междукултурна среда за да изградят по-приобщаваща среда, която подкрепя както децата, така и учителите.

Такса и начин на плащане:


Данни за плащане по банков път:
Титуляр на банковата сметка: Сдружение за споделено учене ЕЛА
Банка: УниКредит Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF
IBAN:  BG85UNCR70001523115048
Валута: Български лева
Основание за плащане: Обучение „Приобщаване в образованието и работа в мултикултурна среда

За повече информация: office@cie-bg.eu, +359 898 443 703

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ