ela-bg.eu

ЕЛА организира интригуваща серия от обучения през ноември

18.10.2019 г.
ЕЛА организира интригуваща серия от обучения през ноември
Сдружение за споделено учене ЕЛА Ви кани на серия от обучения, които ще се проведат през есенно-зимния период.  А те са: 

01 ноември 2019 г. – „В помощ на учителя“ – Инструмент за практическа работа: Лесно идентифициране затруднения с ученето в началото на прогимназиален етап
Обучението ще представи инструменти, изработени за общообразователни учители, които осигуряват бърза и структурирана информация както за силните страни на учениците, така и за потенциално слабите им страни по отношение на ученето и поведението им. Събраната чрез инструментите информация и подробното й разписване и анализ от страна на учителите в прогимназиален етап им позволява да планират конкретни мерки за адресиране на конкретни затруднения за подкрепа на ученика в клас, а също и при самоподготовката му у дома.

02 ноември 2019 г. – „В помощ на учителя“ – Инструмент за практическа работа: Как лесно да оценяваме риска от обучителни трудности в начален етап – 1 част
Обучението открива инструменти, изработени за общообразователни учители, които осигуряват бърза и структурирана информация както за силните страни на учениците, така и за потенциално слабите им страни. Информацията, събрана по този начин, може да се превърне в основа за по-задълбочена индивидуална оценка и избор на насоки за работа. Обучението се провежда с активното участие на учителите, които се включват в игри и дейности за учене чрез преживяване и саморефлексия.

03 ноември 2019 г.„В помощ на учителя“ – Инструмент за практическа работа: Как лесно да оценяваме риска от обучителни трудности в начален етап – 2 част

08 ноември 2019 г. - Основи на ефективното и приобщаващо училищно управление
Училищното управление е основен фактор за изграждането на приобщаваща училищна среда, която да е подкрепяща за учениците, учителите и  родителите. Училищното управление, също така, има водещата роля при определянето на приоритетите и използването на училищния капацитет, така че да създаде качествен образователен продукт. В същото време, училищното управление не е просто функция на училищното ръководство. В реалния живот на училището, в училищното управление вземат участие много фактори и участници, които влияят през различни канали. Такива са учителите, специалистите, а също учениците, родителите, както и общността и институциите. За да можем да управляваме всички тези процеси координирано и целенасочено, първо трябва да ги познаваме, а след това да създадем предвидими процедури за вземане на решения, които да ръководим.

09 ноември 2019 г. - Училището - сигурна среда за децата
Обучението акцентира върху ползите от разработването и прилагането в рамките на училищната среда на актуални и разпознаваеми политика и процедури за закрила на децата. Отделя внимание на взаимовръзките между съществуващите нормативни изисквания към училището като страна в  процеса на закрила на децата. Подчертава необходимостта те да бъдат интегрирани в единен документ – Политика за закрила, съдържаща съответни ясно разписани Процедури. Акцентира на необходимостта детската закрила да бъде разглеждана като цялостен подход и култура на взаимоотношения в училищна среда, която се отнася както за взаимоотношенията между децата, така и между възрастни и деца, като се явява надграждаща нормативните изисквания и писменият формат на документите по темата.

16 ноември 2019 г. - Екипна работа за подкрепа за личностно развитие в детската градина и училището
Обучението поставя фокус върху възможностите за подкрепа в обучението като съвкупност от съвместни взаимодействия "отвътре" и "отвън" на училището. Индивидуализирането на подкрепата и прилагането на мултидисциплинарен екипен подход - като основни в помагащата работа в училище.  Обсъждат се фактори в живота на децата, които училището трябва да разпознава като бариери пред обучението и да адресира форми за подкрепа.

07 декември 2019 г. - Грижа за психичното здраве на учителите
Обучението е подходящо за директори, заместник-директори, учители (начален етап, прогимназиален етап и целодневна организация), специалисти (педагогически съветници, психолози, ресурсни учители) от всяко едно училище в България, както и за представителите на различни образователни институции и специалисти, които считат, че климатът и отношенията в екипа на едно училище допринасят за работата на учителите и имат отношение към това как се чувства всеки един от тях на работното си място.
 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ