ela-bg.eu

Екипна работа за подкрепа за личностно развитие в детската градина и училището

Екипна работа за подкрепа за личностно развитие в детската градина и училището

С попълването на формуляра за заявяване на интерес към нашите обучения Вие ни представяте доброволно попълнените от Вас лични данни. Преди приключване на заявката Ви молим да се запознаете с Политиката за защита на личните данни на Сдружение за споделено учене ЕЛА, която можете да намерите тук.

Място на провеждане: Офис на Сдружение за споделено учене ЕЛА, гр. София, ул. „Княз Борис I” 133 

За кого е подходящо обучението: Директори, заместник-директори, педагогически съветници, психолози, учители – начален етап, учители – прогимназиален етап, учители - целодневна организация. Ползите от обучението биха били най-големи, ако присъстват няколко души от един и същ училищен екип, но и индивидуално присъстващите ще могат да обсъдят казуси с останалите. Обучението поставя фокус върху възможностите за подкрепа в обучението като съвкупност от съвместни взаимодействия "отвътре" и "отвън" на училището. Индивидуализирането на подкрепата и прилагането на мултидисциплинарен екипен подход - като основни в помагащата работа в училище. 
Обсъждат се фактори в живота на децата, които училището трябва да разпознава като бариери пред обучението и да адресира форми за подкрепа.Чрез координиране на грижи се реализира процес на работа по случай като превенция на възникването на проблеми и риск от отпадане от училище. 

Основни стъпки в програмата:
• Подкрепа за личностно развитие в новите образователни политики на приобщаващо образование на базата на дете-центриран подход
• Целенасочено отделяне на време и ресурси за изграждане на екипност – ролята на училищното управление за училищна политика на подкрепа за личностно развитие
• Работа по казуси от практиката на участниците и на преподавателя 
Продължителност: 8 присъствени часа и 8 часа дистанционна форма.

Обучител: Психоаналитичният терапевт Анет Маринова е посветила своята работа на развитието на практика за работа по случай и екипна работа за ученици, които имат трудности в обучението и за които училището може да бъде непоносимо място. От 1998 г. тя работи като психолог в 23 СОУ "Фредерик Жолио Кюри" в София. От 2010 г. до 2013 г. като съветник към МОН и член на екипа за управление на проект "Включващо обучение" участва във формирането на новите образователни политики в полето на приобщаващото образование.
От 2001 г. е обучител и супервизор на студенти по клинична социална работа към Български институт за отношения между хората, Нов български университет. Работи по изследователски проекти в областта на детското развитие и психично здраве, политиките за детско благополучие и социалната работа с деца и семейства. 

Такса и начин на плащане:Данни за плащане по банков път:
Титуляр на банковата сметка: Сдружение за споделено учене ЕЛА
Банка: УниКредит Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF
IBAN:  BG85UNCR70001523115044
Валута: Български лева
Основание за плащане: Обучение „Екипна работа за подкрепа за личностно развитие в детската градина и училището

За повече информация: office@cie-bg.eu, +359 898 443 703

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ