ela-bg.eu

Екипна работа за подкрепа за личностно развитие в детската градина и училището

Екипна работа за подкрепа за личностно развитие в детската градина и училището

С попълването на формуляра за заявяване на интерес към нашите обучения Вие ни представяте доброволно попълнените от Вас лични данни. Преди приключване на заявката Ви молим да се запознаете с Политиката за защита на личните данни на Сдружение за споделено учене ЕЛА, която можете да намерите тук.

С водещ: Анет Маринова, училищен психолог 

Дата на провеждане: 16 ноември (събота) 2019 г. от 09:30 ч. до 18:00 ч. Място на провеждане: Офис на Сдружение за споделено учене ЕЛА, гр. София, ул. „Княз Борис I” 133 

За кого е подходящо обучението: Директори, заместник-директори, педагогически съветници, психолози, учители – начален етап, учители – прогимназиален етап, учители - целодневна организация. Ползите от обучението биха били най-големи, ако присъстват няколко души от един и същ училищен екип, но и индивидуално присъстващите ще могат да обсъдят казуси с останалите. Обучението поставя фокус върху възможностите за подкрепа в обучението като съвкупност от съвместни взаимодействия "отвътре" и "отвън" на училището. Индивидуализирането на подкрепата и прилагането на мултидисциплинарен екипен подход - като основни в помагащата работа в училище. 
Обсъждат се фактори в живота на децата, които училището трябва да разпознава като бариери пред обучението и да адресира форми за подкрепа.Чрез координиране на грижи се реализира процес на работа по случай като превенция на възникването на проблеми и риск от отпадане от училище. 

Основни стъпки в програмата:
• Подкрепа за личностно развитие в новите образователни политики на приобщаващо образование на базата на дете-центриран подход
• Целенасочено отделяне на време и ресурси за изграждане на екипност – ролята на училищното управление за училищна политика на подкрепа за личностно развитие
• Работа по казуси от практиката на участниците и на преподавателя 
Продължителност: 8 присъствени часа и 8 часа дистанционна форма.

Брой квалификационни кредити: 1  

Обучител: Психоаналитичният терапевт Анет Маринова е посветила своята работа на развитието на практика за работа по случай и екипна работа за ученици, които имат трудности в обучението и за които училището може да бъде непоносимо място. От 1998 г. тя работи като психолог в 23 СОУ "Фредерик Жолио Кюри" в София. От 2010 г. до 2013 г. като съветник към МОН и член на екипа за управление на проект "Включващо обучение" участва във формирането на новите образователни политики в полето на приобщаващото образование.
От 2001 г. е обучител и супервизор на студенти по клинична социална работа към Български институт за отношения между хората, Нов български университет. Работи по изследователски проекти в областта на детското развитие и психично здраве, политиките за детско благополучие и социалната работа с деца и семейства. 

Участието става само след записване и заплащане. 

За записване попълнете формата за регистрация

Такса за участие и начин на плащане: 
• Таксата при регистрация до 5 дни преди датата на провеждане е 70лв. След тази дата, участниците заплащат стандартната цена за обучение от 80 лв.;
• Заплащането се извършва авансово по банков път, най-късно два дни преди датата на обучението.  

Титуляр на банковата сметка: Сдружение за споделено учене ЕЛА
Банка: УниКредит Булбанк АДBIC: UNCRBGSFIBAN:  BG85UNCR70001523115044
Валута: Български лева
Основание за плащане: Обучение „Личностно развитие“, име 

За повече информация: Лилия Аракчиева, l.vasileva@cie-bg.eu, 0894 066 359 или офис на Сдружение за споделено учене ЕЛА (+359 2) 870 20 63.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ