ela-bg.eu

Обучение " Училищно управление"

Обучение " Училищно управление" Pixabay.com

С попълването на формуляра за заявяване на интерес към нашите обучения Вие ни представяте доброволно попълнените от Вас лични данни. Преди приключване на заявката Ви молим да се запознаете с Политиката за защита на личните данни на Сдружение за споделено учене ЕЛА, която можете да намерите тук.

С водещи: Лилия Аракчиева и Александра Ангелова

Цена на участник: 70.00 лв. (предлагаме отстъпки за групови пакети)

Място на провеждане: Офис на Сдружение за споделено учене ЕЛА, гр. София, ул. „Княз Борис I” 133 

Сдружение за споделено учене ЕЛА организира обучение на тема „Ролята на училищното управление в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда. Основи на ефективното училищно управление“, одобрено със заповед № РД09-1011 / 24.01.2017 на Министъра на образованието и науката. 

Брой квалификационни кредити: 1 

Форма на обучение: Обучението се състои от две части: Част 1 – Дистанционнa. Представлява самостоятелна работа под формата на преминаване на онлайн курс „Запознаване с приобщаващото образование“,  разработен от Сдружение за споделено учене ЕЛА и завършващ с издаване на сертификат за успешно преминаване.
Част 2 – Присъственa. Обучение на място. 

За кого е подходящо това обучение: Директори, заместник – директори, учители – начален етап, учители – прогимназиален етап, педагогически съветници, психолози, учители - целодневна организация 

Кратко описание: Училищното управление е основен фактор за изграждането на приобщаваща училищна среда, която да е подкрепяща за учениците, учителите и  родителите. Училищното управление, също така, има водещата роля при определянето на приоритетите и използването на училищния капацитет, така че да създаде качествен образователен продукт. В същото време, училищното управление не е просто функция на училищното ръководство. В реалния живот на училището, в училищното управление вземат участие много фактори и участници, които влияят през различни канали. Такива са учителите, специалистите, а също учениците, родителите, както и общността и институциите.

За да можем да управляваме всички тези процеси координирано и целенасочено, първо трябва да ги познаваме, а след това да създадем предвидими процедури за вземане на решения, които да ръководим. Затова ние казваме, че училищното управление е целенасочен и осъзнат процес на лидерство, което задава обща посока на развитие, изгражда култура на екипност и приемане и подпомага процесите на промяна в екипа на едно училище. 

Какво ще научите: Какви са взаимовръзките между училищното управление и останалите аспекти от училищния живот.
Ще обърнем специално внимание на:• процесите на промяна, връзката им със съпротивите в екипа и възможностите, с които може да ги преодоляваме, така че да изградим споделена визия за развитие на училището и да вървим заедно в желаната посока; • организационната култура за вземане на решения в екипа и връзката й с мотивацията и желанието за включване на учителите в училищни дейности;• планирането на професионалната квалификация на училищния екип и увереността му да изпълнява професионалните си задължения. 

Условие за участие: За успешното завършване на обучението и получаване на квалификационен кредит е необходимо да преминете през безплатния онлайн курс на Сдружението „Запознаване с приобщаващото образование“, където ще се запознаете с теорията и практиката на развитие на училището като системен процес, ключовата роля на работата в екип и четирите области на развитие и управление. Завършването на електронния курс отнема от 8 часа до няколко дни, в зависимост от индивидуалното темпо и отделено време. Електронният курс е част от дистанционната форма на обучение и е достъпен на: https://priobshti.se/trainings/elektronen-kurs-zapoznavane-s-priobshtavashtoto-obrazovanie  

Обучители: Лилия Аракчиева ръководи Програма „Едно училище за всички“ в Сдружение за споделено учене ЕЛА. Завършила е специалностите „Администрация и управление“ и „Трудова и организационна психология“. Има придобит опит в социалната сфера в държавната администрация. Александра Ангелова е специалист на свободна практика и психолог по образование. Има опит в областта на човешките ресурси, в работата с деца в неравностойно положение, както и с разработването и провеждането на обучения за възрастни - основно членове на училищни екипи. Автор е на електронните курсове на Сдружение ЕЛА.   

Такса за участие и начин на плащане: - Таксата при регистрация до 5 дни преди датата на провеждане е 70лв. След тази дата, участниците заплащат стандартната цена за обучение от 80 лв.;- Заплащането се извършва авансово по банков път, най-късно два дни преди датата на обучението; 

Данни за плащане по банков път:
Титуляр на банковата сметка: Сдружение за споделено учене ЕЛАБанка: УниКредит Булбанк АДBIC: UNCRBGSFIBAN:  BG85UNCR70001523115044Валута: Български лева

Основание за плащане: Обучение „Училищно управление“ 

За записване попълнете формата за регистрация

За повече информация: Лилия Аракчиева, l.vasileva@cie-bg.eu, 0894 066 359 или офис на Сдружение за споделено учене ЕЛА (+359 2) 870 20 63. 

Прикачени файлове


Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ