ela-bg.eu

Конкурс за нови 10 училища-партньори по програма

8 декември 2016
Конкурс за нови 10 училища-партньори по програма
В хода на дългогодишната си работа с училища-партньори от страната, Център за приобщаващо образование видя необходимостта от това да разработи системен подход, който да помогне на общообразователното училище да организира своите ресурси и организационно-управленски процеси така, че училището да стане приобщаващо.
 
Научихме, че за да е налице реален процес на промяна и резултатите от тази промяна да бъдат устойчиви и позитивни, всички членове на училищната общност – деца, учители, директори, специалисти и родители трябва да положат целенасочени усилия, но и да бъдат подкрепени в този процес. Нашият Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща среда е продукт от това партньорство и от интензивната работа на терен с пет училища-партньори в първа фаза на Програма „Едно училище за всички”  в периода 2014 г. – 2016 г., реализирана с подкрепата на Фондация „Америка за България”.
 
През втората фаза на Програма „Едно училище за всички” в периода 2016 г. – 2019 г., ЦПО ще се фокусира върху изпробване на Модела за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда с повече училища-партньори и с по-широк географски обхват.
 
За целта Център за приобщаващо образование стартира открит конкурс за подбор на нови 10 училища-партньори.
 
С помощта на първите пет пилотни училища и още нови 10, ще работим две учебни години да подобрим и адаптираме Модела, така че той да отговаря по още по-добър начин на училищната действителност.
 
Защо конкурс
 
Стремежът ни е от една страна, поканата за включване да обхване възможно повече училища в страната с максимално широк и разнообразен регионален, социално-икономически, образователен и културен профил, а от друга, да се гарантира обективност, безпристрастност и прозрачност на процеса на избор.
 
Кой може да кандидатства
 
(Изм. 19.01.2017 г.) Конкурсът е отворен за всички  училища по чл. 38 (1) от ЗПУО с изключение на гимназии (чл. 38, ал. 1 т. 3 от ЗПУО) и частни училища (чл. 40, ал. 3 от ЗПУО), които не са във фокуса на тази Програма.

Какви са критериите за подбор
 
За да гарантира обективност, безпристрастност и прозрачност на процеса на избор на училища-партньори за втора фаза на Програма „Едно училище за всички”, Център за приобщаващо образование сформира Оценителна комисия, която ще направи подбор на кандидатите в три етапа.
 
В Етап 1 Оценителната комисия ще направи първична оценка на получените документи за съответствие с административните изисквания, а в последствие ще оцени чрез зададени критерии получените попълнени формуляри за кандидатстване и допълваща документация, които описват дейността и дават представа за мотивацията за включване в Програмата на всяко едно училище.
 
За нуждите на оценката ще бъде използвана специално разработена оценъчна точкова скала, която ще се основава на следните примерни критерии и в която всяка точка отговаря на различна близост или отдалеченост от критерия:
 
• Училището точно, ясно и конкретно артикулира своите актуалните потребности (нужди), среда и ресурси;
• Училищните култура, политики и практики, отразени в предоставената информация, са приобщаващи;
• Умения и желание за  самооценка и саморефлексия, мотивираност, учене от опит и готовност за въвеждане на промени в отговор на променящата се среда или на идентифицираните нужди по различни проекти.
 
Следната информация ще бъде взета предвид в процеса на оценка: участие на училището в други минали или текущи проекти с фокус изграждане на приобщаваща училищна среда; опит на училището в работа с деца, на които следва да се осигури допълнителна подкрепа за личностно развитие съгласно чл. 187 (1) и (2) от ЗПУО; наличие на актуални политики/документи и практики с фокус изграждане на приобщаваща среда и подкрепа за личностно развитие; наличие на психолог, логопед или ресурсен учител на щат в училището.
 
Следната информация за училището няма да има тежест в процеса на оценка: географско местоположение, общ брой на учениците, брой на децата, които са на ресурсно подпомагане и етническа структура на ученическата общност.
 
В Етап 2 Оценъчната комисия ще посети училищата, преминали успешно първия етап (максимум 30). По време на посещенията чрез срещи с директорите и фокус групи с учителите ще се проведе активно проучване с цел верифициране на мотивацията на училището за включване и поемане на ангажимент за активна работа по Модела, както и на създадените на база документален преглед впечатления за училищната култура по отношение визия и практика за екипност, споделяне на ценностите на приобщаването, приемане и готовност за промяна и т.н.
 
В Етап 3 Оценъчната комисия ще предложи на ръководството на Център за приобщаващо образование списък с 10 училища, на които организацията да предложи да станат партньорски училища.

Как се кандидатства
 
Заявките за кандидатстване с попълнени пълен пакет изискуеми документи следва да бъдат изпратени по електронна поща на адрес http://konkurs@cie-bg.eu/. Електронното съобщение, което кандидатите изпращат, трябва да има следното заглавие: Конкурс по Програма Едно училище за всички.
 
Комплектът документи, които следва да бъдат изпратени за да се вземе предвид заявката за кандидатстване се състои от:
 
1. Попълнен Формуляр за кандидатстване;
2. Сканирана попълнена и подписана Декларация за ангажираност и достоверност на предоставената информация от директора на училището-кандидат;
3. Копия от документи на училището:
• Годишен план на училището;
• Стратегия за развитие на училището, включително приоритети на училището и визия;
• Годишен план за квалификационна дейност.
4. Други релевантни документи за допълнителна информация
 
Можете да видите подробна информация за всички документи, нужни за кандидатстване в Процедурата за участие в конкурса.
 
Срокове
 
Крайният срок за подаване на попълнените документи е 17:30 ч. на 31.01.2017 г. Заявки за кандидатстване, получени след този срок, няма да бъдат разглеждани от Оценителната комисия.
 
Състав на журито
 
Оценителната комисия ще се състои от членове на ЦПО и поканени външни оценители, които имат опит и експертиза в работа по проекти с училища в сферата на приобщаващо образование, организационно и професионално развитие. Поканата за включване на външни оценители е мотивирана от стремеж за гаранция на безпристрастност, помощ за екипа на ЦПО при преглед на голям обем документация, възползване от опита и експертизата на тези хора.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ