ela-bg.eu

Програма "Едно училище за всички" - Фаза 1

Програма "Едно училище за всички" - Фаза 1
Период на реализация: Януари 2014 – Юли 2016 г.
Финансираща организация: Фондация "Америка за България" 

Партньори: 5 училища
 

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Ботевград
 
171 ОУ "Стоил Попов", Нови Искър 
 
ОУ "Васил Левски", гр. Правец
 
104 ОУ "Захари Стоянов, гр. София 
 
202 ОУ "Христо Ботев", с. Долни Пасарел

Контекст на проекта и основни проблеми:
Повечето деца със специални образователни потребности (СОП) в България не получават достатъчно добро образование, което да им помогне по-късно да развият пълния си потенциал на пазара на труда. Голям процент от тези деца могат да успеят в училище и по-късно в живота, ако получат правилна и навременна подкрепа. Това са децата с обучителни трудности като дислексия, диспраксия, дефицит на вниманието и други подобни състояния. За съжаление няма достоверни данни за броя на тези деца в България. Голяма част от тях не са диагностицирани и съответно не са разпознати като такива.

Родителите на децата с обучителни трудности все още трябва да преминават през много пречки и да се справят с много трудности при сблъсъка на децата им с общообразователното училище. Повечето общообразователни учители нямат достатъчно опит, умения и знания за работа с такива деца.  Мултидисциплинарните екипи от добре обучени специалисти, които подкрепят  децата и учителите са рядкост. Същото важи и за качествената експертна подкрепа.

Понеже са най-уязвимите в училище, децата със СОП са в риск от злоупотреби, неглижиране и/или тормоз. Училищата не осъзнават напълно важността от изграждането на система от мерки за безопасност на децата в училище. Повечето училища дори нямат политика за безопасност и закрила на учениците.

Друг ключов фактор в приобщаването на децата със СОП в училище е активното участие на самите деца във вземането на решения. Децата със СОП често са изключвани от училищните дейности. Много малко училища предлагат овластяване на децата чрез детски клубове и други дейности с детско участие. Децата със СОП имат нужда да се чувстват в безопасност в училище и би трябвало да бъдат окуражавани да изказват мненията си по въпроси, които ги вълнуват.
 
Стратегическа цел: 
Качествено образование за всички деца, което ще позволи на всяко от тях да развие пълния си потенциал.

Специфични цели:

Специфична цел 1: Подобряване на знанията и уменията на учителите, подготвени да работят с деца със СОП/обучителни трудности и с техните родители. ЦПО предлага цялостен подход към училището в посрещането на предизвикателствата при приобщаването на децата със СОП за 75 учители от 5 общообразователни училища. Фокусът е върху началните училища – деца между 6 – 10 годишна възраст. Проектът ще:
Помогне на учителите от училищата да развият критични умения да идентифицират трудностите, които възпрепятстват научаването, както и да прилагат практически стратегии в подкрепата на деца с обучителни трудности като използват знанията и практиките, предоставени от водещ американски университет с ключове роля в проекта.
Води училищата в процеса на тяхното развитие към приобщаващи училища, основан на Индекса за приобщаване и методиката за самооценка и преглед. Учителите ще бъдат обучени как да общуват ефективно с родителите и специалистите. Идеята е да се изградят подкрепящи общности и да се работи за високи постижения на екипа на училището и неговите ученици.

Предостави менторска помощ за групи от учители във всяко от петте училища. Менторите /измежду специалистите/ ще бъдат обучени как да подкрепят учителите в процеса на научаване – индивидуално и на групи. Този процес няма да има само академичен характер, но и ще помага с предоставянето на необходими умения и изграждането на нужното отношение. Учителите ще имат възможността да практикуват, да бъдат наблюдавани от менторите и да получават обратна връзка.
Представи и подкрепя развитието на политики за безопасност в училищата, основани на методическото ръководство Да опазим децата, както и ефективното детско участие, базирано на международните стандарти за детско участие. Това е необходимо, за да се намалят и предотвратят рисковете от злоупотреба, неглижиране и/или тормоз на деца със СОП, както и да бъдат тези деца овластени, за да участват ефективно в училищния живот.

Създаде, качи в интернет пространството и поддържа уеб портал, който ще предложи на учителите, образователните специалисти и родителите познание и ресурси (литература и дидактически материали), подходящи за приложение в ежедневната им работа с деца със СОП. Постепенно този портал ще създаде база данни от квалифицирани/обучени/ правоспособни професионалисти, които работят с деца с различни видове СОП.

Разработи и стартира обучителен онлайн курс от четири модула (за четири седмици), базиран на пилотна методология. Този онлайн курс има две основни преимущества – това е привлекателен и модерен начин за обучение и учене, а на второ място, на един по-късен етап, той може да бъде използван като мост към една по-модернизирана университетска програма за обучение на бъдещи учители и специалисти в сферата.

Специфична цел 2: Увеличаване на качеството на услугите, предоставяни от  специалистите от областта на специалната педагогика, работещи в общообразователна среда, т.е. да са способни да разпознават обучителните трудности и адекватно да подкрепят децата и общообразователните учители. Този проект ще предостави обучения за специалистите, работещи в избраните училища, независимо дали са ресурсни учители, логопеди, психолози и/или терапевти. Така ще бъдат обучени минимум 20 експерти с огромна роля в този общоучилищен подход към развитието на приобщаващите училища.

Специфична цел 3: Създаване на автентична общност от всички професионалисти в сферата на СОП и обучителните трудности. Този проект ще помогне да се разпространят знанията и добрите практики от САЩ и България, да се обменят идеи и ноу-хау, да се подпомогне създаването на общност от общообразователни учители, ресурсни учители и родители, които подкрепят приобщаването. Чрез уеб портала и годишните събития този проект ще свърже професионалисти, работещи в различните сфери, свързани със СОП – логопеди, арт терапевти, психолози, педиатри, специалисти по ранното детско обучение, ресурсни учители и др.

Специфична цел 4: Промяна на разбиранията на родителите  и разширените семейства  за приобщаването. Проектът ще разработи и развие целенасочена кампания за повишаване на информираността относно обучителните трудности и промяна на нагласите сред родителите и обществото като цяло.
 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ