ela-bg.eu

Програма "Едно училище за всички" - Фаза 1

Програма "Едно училище за всички" - Фаза 1
Период на реализация: Януари 2014 – Юли 2016 г.
Финансираща организация: Фондация "Америка за България" 

Партньори: 5 училища
 

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Ботевград
 
171 ОУ "Стоил Попов", Нови Искър 
 
ОУ "Васил Левски", гр. Правец
 
104 ОУ "Захари Стоянов, гр. София 
 
202 ОУ "Христо Ботев", с. Долни Пасарел

Контекст на проекта и основни проблеми:
Повечето деца със специални образователни потребности (СОП) в България не получават достатъчно добро образование, което да им помогне по-късно да развият пълния си потенциал на пазара на труда. Голям процент от тези деца могат да успеят в училище и по-късно в живота, ако получат правилна и навременна подкрепа. Това са децата с обучителни трудности като дислексия, диспраксия, дефицит на вниманието и други подобни състояния. За съжаление няма достоверни данни за броя на тези деца в България. Голяма част от тях не са диагностицирани и съответно не са разпознати като такива.

Родителите на децата с обучителни трудности все още трябва да преминават през много пречки и да се справят с много трудности при сблъсъка на децата им с общообразователното училище. Повечето общообразователни учители нямат достатъчно опит, умения и знания за работа с такива деца.  Мултидисциплинарните екипи от добре обучени специалисти, които подкрепят  децата и учителите са рядкост. Същото важи и за качествената експертна подкрепа.

Понеже са най-уязвимите в училище, децата със СОП са в риск от злоупотреби, неглижиране и/или тормоз. Училищата не осъзнават напълно важността от изграждането на система от мерки за безопасност на децата в училище. Повечето училища дори нямат политика за безопасност и закрила на учениците.

Друг ключов фактор в приобщаването на децата със СОП в училище е активното участие на самите деца във вземането на решения. Децата със СОП често са изключвани от училищните дейности. Много малко училища предлагат овластяване на децата чрез детски клубове и други дейности с детско участие. Децата със СОП имат нужда да се чувстват в безопасност в училище и би трябвало да бъдат окуражавани да изказват мненията си по въпроси, които ги вълнуват.
 
Стратегическа цел: 
Качествено образование за всички деца, което ще позволи на всяко от тях да развие пълния си потенциал.

Специфични цели:

Специфична цел 1: Подобряване на знанията и уменията на учителите, подготвени да работят с деца със СОП/обучителни трудности и с техните родители. ЦПО предлага цялостен подход към училището в посрещането на предизвикателствата при приобщаването на децата със СОП за 75 учители от 5 общообразователни училища. Фокусът е върху началните училища – деца между 6 – 10 годишна възраст. Проектът ще:
Помогне на учителите от училищата да развият критични умения да идентифицират трудностите, които възпрепятстват научаването, както и да прилагат практически стратегии в подкрепата на деца с обучителни трудности като използват знанията и практиките, предоставени от водещ американски университет с ключове роля в проекта.
Води училищата в процеса на тяхното развитие към приобщаващи училища, основан на Индекса за приобщаване и методиката за самооценка и преглед. Учителите ще бъдат обучени как да общуват ефективно с родителите и специалистите. Идеята е да се изградят подкрепящи общности и да се работи за високи постижения на екипа на училището и неговите ученици.

Предостави менторска помощ за групи от учители във всяко от петте училища. Менторите /измежду специалистите/ ще бъдат обучени как да подкрепят учителите в процеса на научаване – индивидуално и на групи. Този процес няма да има само академичен характер, но и ще помага с предоставянето на необходими умения и изграждането на нужното отношение. Учителите ще имат възможността да практикуват, да бъдат наблюдавани от менторите и да получават обратна връзка.
Представи и подкрепя развитието на политики за безопасност в училищата, основани на методическото ръководство Да опазим децата, както и ефективното детско участие, базирано на международните стандарти за детско участие. Това е необходимо, за да се намалят и предотвратят рисковете от злоупотреба, неглижиране и/или тормоз на деца със СОП, както и да бъдат тези деца овластени, за да участват ефективно в училищния живот.

Създаде, качи в интернет пространството и поддържа уеб портал, който ще предложи на учителите, образователните специалисти и родителите познание и ресурси (литература и дидактически материали), подходящи за приложение в ежедневната им работа с деца със СОП. Постепенно този портал ще създаде база данни от квалифицирани/обучени/ правоспособни професионалисти, които работят с деца с различни видове СОП.

Разработи и стартира обучителен онлайн курс от четири модула (за четири седмици), базиран на пилотна методология. Този онлайн курс има две основни преимущества – това е привлекателен и модерен начин за обучение и учене, а на второ място, на един по-късен етап, той може да бъде използван като мост към една по-модернизирана университетска програма за обучение на бъдещи учители и специалисти в сферата.

Специфична цел 2: Увеличаване на качеството на услугите, предоставяни от  специалистите от областта на специалната педагогика, работещи в общообразователна среда, т.е. да са способни да разпознават обучителните трудности и адекватно да подкрепят децата и общообразователните учители. Този проект ще предостави обучения за специалистите, работещи в избраните училища, независимо дали са ресурсни учители, логопеди, психолози и/или терапевти. Така ще бъдат обучени минимум 20 експерти с огромна роля в този общоучилищен подход към развитието на приобщаващите училища.

Специфична цел 3: Създаване на автентична общност от всички професионалисти в сферата на СОП и обучителните трудности. Този проект ще помогне да се разпространят знанията и добрите практики от САЩ и България, да се обменят идеи и ноу-хау, да се подпомогне създаването на общност от общообразователни учители, ресурсни учители и родители, които подкрепят приобщаването. Чрез уеб портала и годишните събития този проект ще свърже професионалисти, работещи в различните сфери, свързани със СОП – логопеди, арт терапевти, психолози, педиатри, специалисти по ранното детско обучение, ресурсни учители и др.

Специфична цел 4: Промяна на разбиранията на родителите  и разширените семейства  за приобщаването. Проектът ще разработи и развие целенасочена кампания за повишаване на информираността относно обучителните трудности и промяна на нагласите сред родителите и обществото като цяло.
 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ