ela-bg.eu

GATE - „Разбиране за дислексията в прехода от предучилищно към начално училищно обучение”

Период: 2009 – 2011 г.
Период: 2009 – 2011 г.
Финансираща организация: Програма „Учене през целия живот“ на Европейската комисия

Проектът „GATE - UnderstandinG dyslexiA phenomena beТween prE-primary and primary” (на български език „Разбиране за дислексията в прехода от предучилищно към начално училищно обучение”) е партньорски проект между шест европейски страни и се фокусира върху проблемите на дислексията в нейното ранно проявление и цели прилагането на интегриран подход за справяне с тях чрез връзка между предучилищното и началното училищно образование. 

Той създава образователен модел с 3 основни цели:  Подпомагане на учителите заети в предучилищното обучение за ранно разпознаване на учениците в риск от дислексия; повишаване квалификацията на предучилищните и началните учители за подпомагане на учениците в риск от дислексия след като е бил идентифициран подобен проблем чрез обучения и предоставяне на необходимия инструментариум и осигуряване на приемственост между двете образователни степени от гледна точка на подпомагането на учениците с дислексия.

Сборник с дейности за ранна идентификация и подкрепа на деца, които могат да изпитат дислексични трудности

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ