ela-bg.eu

GATE - „Разбиране за дислексията в прехода от предучилищно към начално училищно обучение”

Период: 2009 – 2011 г.
Период: 2009 – 2011 г.
Финансираща организация: Програма „Учене през целия живот“ на Европейската комисия

Проектът „GATE - UnderstandinG dyslexiA phenomena beТween prE-primary and primary” (на български език „Разбиране за дислексията в прехода от предучилищно към начално училищно обучение”) е партньорски проект между шест европейски страни и се фокусира върху проблемите на дислексията в нейното ранно проявление и цели прилагането на интегриран подход за справяне с тях чрез връзка между предучилищното и началното училищно образование. 

Той създава образователен модел с 3 основни цели:  Подпомагане на учителите заети в предучилищното обучение за ранно разпознаване на учениците в риск от дислексия; повишаване квалификацията на предучилищните и началните учители за подпомагане на учениците в риск от дислексия след като е бил идентифициран подобен проблем чрез обучения и предоставяне на необходимия инструментариум и осигуряване на приемственост между двете образователни степени от гледна точка на подпомагането на учениците с дислексия.

Сборник с дейности за ранна идентификация и подкрепа на деца, които могат да изпитат дислексични трудности

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ