ela-bg.eu

EMBED - Прилагане на практики в обучението през целия живот съобразени с дислексията

Период: 2008 - 2010 г.
EMBED - Прилагане на практики в обучението през целия живот съобразени с дислексията
Период: 2008 - 2010 г.
Финансираща организация: Програмата за обучение през целия живот на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура на Европейския съюз

Център за приобщаващо образование заедно с партньори от 5 държави осъществяват EMBED. Фокус на проекта е индивидуална подкрепа на хората с дислексия в цяла Европа, чрез промотиране на по-доброто им обезпечаване в образованието, професионалното обучение и заетостта. Той  се стреми да съчетае опит, продукти и резултати от открития от редица проекти, който са оказали по-голямо или по-малко влияние върху хората с дислексия – и по-специално влиянието на проекти финансирани от ЕС – и да направи така, че тези практики да се внедрят във всички аспекти свързани с хората с дислексия, от правителствената политика до практиката в училищата. 
Участниците в него ще работят за идентифициране и уточняване на предишни слаби места, за по-ефективно осъществяване на реална и материална промяна, която да се разпространява активно и динамично. Те ще насърчават активно различните групи потребители да преразгледат обслужването и подкрепата, които получават и да извършват ефективни промени посредством серия от инструменти за самоанализ, разработени чрез синтезиране на опита от минали проекти.

EMBED се осъществява Унгарска академия на науките - ръководител на проекта, Център за приобщаващо образование, Pixel, Италия,  Centrum Ksztalcenia Ustawicznego, Полша, CREA, Испания и - Ibis Creative Consultants Ltd, Великобритания.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ