ela-bg.eu

EMBED - Прилагане на практики в обучението през целия живот съобразени с дислексията

Период: 2008 - 2010 г.
EMBED - Прилагане на практики в обучението през целия живот съобразени с дислексията
Период: 2008 - 2010 г.
Финансираща организация: Програмата за обучение през целия живот на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура на Европейския съюз

Център за приобщаващо образование заедно с партньори от 5 държави осъществяват EMBED. Фокус на проекта е индивидуална подкрепа на хората с дислексия в цяла Европа, чрез промотиране на по-доброто им обезпечаване в образованието, професионалното обучение и заетостта. Той  се стреми да съчетае опит, продукти и резултати от открития от редица проекти, който са оказали по-голямо или по-малко влияние върху хората с дислексия – и по-специално влиянието на проекти финансирани от ЕС – и да направи така, че тези практики да се внедрят във всички аспекти свързани с хората с дислексия, от правителствената политика до практиката в училищата. 
Участниците в него ще работят за идентифициране и уточняване на предишни слаби места, за по-ефективно осъществяване на реална и материална промяна, която да се разпространява активно и динамично. Те ще насърчават активно различните групи потребители да преразгледат обслужването и подкрепата, които получават и да извършват ефективни промени посредством серия от инструменти за самоанализ, разработени чрез синтезиране на опита от минали проекти.

EMBED се осъществява Унгарска академия на науките - ръководител на проекта, Център за приобщаващо образование, Pixel, Италия,  Centrum Ksztalcenia Ustawicznego, Полша, CREA, Испания и - Ibis Creative Consultants Ltd, Великобритания.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ