ela-bg.eu

„Ефективно планиране“: Как да определяме приоритетите на училището, за да постигаме целите си.

„Ефективно планиране“: Как да определяме  приоритетите на училището, за да постигаме целите си. Pixabay.com

С попълването на формуляра за заявяване на интерес към нашите обучения Вие ни представяте доброволно попълнените от Вас лични данни. Преди приключване на заявката Ви молим да се запознаете с Политиката за защита на личните данни на Сдружение за споделено учене ЕЛА, която можете да намерите тук.

Обучение-практикум „Ефективно планиране“ с предоставяне на инструмент за самооценка на училищната среда: Как да определяме  приоритетите на училището, за да постигаме целите си.
 
ЦПО организира обучение на тема „Процес на самооценяване и планиране на приоритети на училището с Инструмент за анализ на училищната среда“, одобрено със заповед № РД09-1012/24.01.2017 на Министъра на образованието и науката.
 
Брой квалификационни кредити: 1
 
Форма на обучение: Обучението се състои от две части:
Част 1 – Дистанционнa. Представлява самостоятелна работа под формата на преминаване на онлайн курс, подготвен от Център за приобщаващо образование и завършващ с издаване на сертификат за успешно преминаване.
Част 2 – Присъственa. Обучение на място
 
За кого е подходящо обучението: Учители – начален и прогимназиален етап, директори, заместник-директори, педагогически съветници, психолози, учители - целодневна организация. Предложеният подход и инструменти се основават на принципа на работа в екип. Оптимална полза от обучението могат да извлекат групи участници от едно и също учебно заведение.
 
Кратко описание: Обучението акцентира върху процеса на самооценка, посредством Инструмента за анализ на училищната среда – авторски продукт на Център за приобщаващо образование. То ще подготви училищния екип за това как да извърши тази самооценка, като я структурира в четири сфери на развитие - Училищно управление, Педагогически практики, Детска закрила и Партньорство с родителите. Целта на въпросната самооценка е не толкова да отговори на външните стандарти и изисквания, колкото да систематизира и подпомогне в планирането работата на училището по начин, който да увлече различни мнения и да зададе обща споделена посока за предстоящата учебната година с фокус изграждането на приобщаваща училищна среда. Предложените инструменти и знания са приложими и в процеса на реализация на процеси, свързани с управление на качеството в образователните институции.
 
Какво ще научите: В рамките на обучението участниците ще получат препоръки и конкретни предложения, свързани с оптимизирането и изпълнението на процеса на самооценка с Инструмента за анализ на средата, базирани на опита и директната работа на обучителите с този инструмент в работата си с 15 училища; ще се запознаят с разбирането на Центъра за онова, което представлява приобщаващото образование в Модела за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда, в рамките на който беше изработен въпросният Инструмент за самооценка и анализ на училищната среда.
 
Подходите в обучението провокират размисли и въпроси у участниците, свързани с установени училищни практики за вземане на решения за посоката на развитие на училището (приоритети) – кой участва в този процес, с какво, какви са аргументите за избор на един училищен приоритет пред друг, как и с какви мотиви участват учителите в подобен процес.
 
Задължително условие за участие: За успешното завършване на обучението и получаване на квалификационен кредит е необходимо участниците да преминат през електронния курс на Центъра „Запознаване с приобщаващото образование“, който ще запознае участниците с теорията и практиката на развитие на училището като системен процес, ключовата роля на работата в екип и четирите области на развитие и управление, които са в основата на Инструмента за анализ на училищната среда. Завършването на електронния курс отнема от 8 часа до няколко дни, в зависимост от индивидуалното темпо и отделено ежедневно време. Електронният курс е част от дистанционната форма на обучение и е достъпен на: http://priobshti.se/node/482/takecourse.
 
Обучители:
 
Стефка Георгиева Чинчева, специалист „Обучение и развитие“ в Център за приобщаващо образование, е обучител по теми, засягащи сътрудничеството между училището и родителите, психичното здраве на учителите и подкрепата на лидерските екипи за изграждане на приобщаваща училищна среда. Тя консултира и работи терапевтично в рамките на психоаналитичната парадигма с деца и възрастни.
 
Десислава Колева, специалист „Обучение и развитие“ в Център за приобщаващо образование, работи по теми, засягащи въвеждането на минимални стандарти за закрила на детето, детско и младежко участие, подкрепата на лидерските екипи за изграждане на сигурна и спокойна приобщаваща училищна среда
 
Лилия Кръстева – Пеева e Ръководител проучвания, анализи и методологии/ Мониторинг и оценка в Център за приобщаващо образование.

Местата за обучението са ограничени! В случай, че групата е запълнена, ще се свържем с Вас.
 
Такса за участие и начин на плащане:


Данни за плащане по банков път:
Титуляр на банковата сметка: Сдружение за споделено учене ЕЛА
Банка: УниКредит Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF
IBAN:  BG85UNCR70001523115044
Валута: Български лева
Основание за плащане: Обучение „Ефективно планиране“

За повече информация: office@cie-bg.eu, тел. 02 870 20 63

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ