ela-bg.eu

„Ефективно планиране“: Как да определяме приоритетите на училището, за да постигаме целите си.

„Ефективно планиране“: Как да определяме  приоритетите на училището, за да постигаме целите си. Pixabay.com

С попълването на формуляра за заявяване на интерес към нашите обучения Вие ни представяте доброволно попълнените от Вас лични данни. Преди приключване на заявката Ви молим да се запознаете с Политиката за защита на личните данни на Сдружение за споделено учене ЕЛА, която можете да намерите тук.

Обучение-практикум „Ефективно планиране“ с предоставяне на инструмент за самооценка на училищната среда: Как да определяме  приоритетите на училището, за да постигаме целите си.
 
Форма на обучение: Обучението се състои от две части:
Част 1 – Дистанционнa. Представлява самостоятелна работа под формата на преминаване на онлайн курс, подготвен от Център за приобщаващо образование и завършващ с издаване на сертификат за успешно преминаване.
Част 2 – Присъственa. Обучение на място
 
За кого е подходящо обучението: Учители – начален и прогимназиален етап, директори, заместник-директори, педагогически съветници, психолози, учители - целодневна организация. Предложеният подход и инструменти се основават на принципа на работа в екип. Оптимална полза от обучението могат да извлекат групи участници от едно и също учебно заведение.
 
Кратко описание: Обучението акцентира върху процеса на самооценка, посредством Инструмента за анализ на училищната среда – авторски продукт на Център за приобщаващо образование. То ще подготви училищния екип за това как да извърши тази самооценка, като я структурира в четири сфери на развитие - Училищно управление, Педагогически практики, Детска закрила и Партньорство с родителите. Целта на въпросната самооценка е не толкова да отговори на външните стандарти и изисквания, колкото да систематизира и подпомогне в планирането работата на училището по начин, който да увлече различни мнения и да зададе обща споделена посока за предстоящата учебната година с фокус изграждането на приобщаваща училищна среда. Предложените инструменти и знания са приложими и в процеса на реализация на процеси, свързани с управление на качеството в образователните институции.
 
Какво ще научите: В рамките на обучението участниците ще получат препоръки и конкретни предложения, свързани с оптимизирането и изпълнението на процеса на самооценка с Инструмента за анализ на средата, базирани на опита и директната работа на обучителите с този инструмент в работата си с 15 училища; ще се запознаят с разбирането на Центъра за онова, което представлява приобщаващото образование в Модела за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда, в рамките на който беше изработен въпросният Инструмент за самооценка и анализ на училищната среда.
 
Подходите в обучението провокират размисли и въпроси у участниците, свързани с установени училищни практики за вземане на решения за посоката на развитие на училището (приоритети) – кой участва в този процес, с какво, какви са аргументите за избор на един училищен приоритет пред друг, как и с какви мотиви участват учителите в подобен процес.
 

Такса за участие и начин на плащане:


Данни за плащане по банков път:
Титуляр на банковата сметка: Сдружение за споделено учене ЕЛА
Банка: УниКредит Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF
IBAN:  BG85UNCR70001523115048
Валута: Български лева
Основание за плащане: Обучение „Ефективно планиране“

За повече информация: office@cie-bg.eu, +359 898 443 703

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ