ela-bg.eu

Екипна работа в условия на многообразие

Екипна работа в условия на многообразие
Еднодневни интерактивни обучения за училищни екипи на тема „Екипна работа в условия на многообразие“.

Участието на Вашия екип в интерактивното обучение ще Ви помогне да изградите нова гледна точка към повишаване качеството на своята работа. Ще придобиете гъвкавост и лекота в разнообразието от роли, които изпълнявате и ще съумявате  да включвате многообразието от способности на хората в полза на всеки поотделно и на всички заедно в училището и / или на образователната институция, към която принадлежите.

Продължителността на обучението е 8 часа. То се провежда в рамките на един ден, разпределени в три части:
  • Първата част: В началото попълвате въпросника Diversity Icebreaker /разчупване на ледовете/, разработен от норвежкия психолог Бьорн Екелунд. Научавате как всеки поотделно и всички заедно функциониратe в група. Следват динамични групови взаимодействия, насочени към назоваване на качествата, приликите и различията между хората. В процеса на работа преживявате неочаквани ситуации, темпото е доста бързо. Изграждате споделени разбирания за различията и за това как бихте могли да извличате полза от тях стига качествата на всеки един да бъдат разпознати в името на общото благо. Продължителност около 180 мин.

 
  • Втора част: В нея ще участвате последователно в две дейности. Първата от тях е фокусирана върху поставянето на „етикети“ или как опознаването и управлението на обичайните очаквания, скритите предпочитания и стереотипите могат да помогнат  да използваме силата на екипа, съдържаща се в многообразието. Ще работите в малка група, ще изпълните лека и креативна задача, като същевременно ще бъдете провокирани да работите, съобразявайки се с поставен на случаен принцип  „етикет“, който ще виждат само останалите в групата. Важно ще е да се посмеем, а също и да дискутираме как влияят стереотипните очаквания, които поставяме на другите и/или те на нас. Второто упражнение ще Ви даде възможност да  „преживеете“ четири различни подхода спрямо дадена проблемна ситуация, като я „изследвате“ използвайки определен тип въпроси, насочени към разрешаването й. Ще успеете сами да стигнете до изводи относно ефективността на използваните въпроси и отговори. Продължителност 90 минути (2 части х 45 мин).

 
  • Трета част е насочена изцяло към работа по актуална за Вашият екип задача, проблемна ситуация или важен за разрешаване въпрос. Ще създадем пространство такъв въпрос да бъде формулиран от екипа. Ще ви предложим подход към обсъждането и разрешаването му, който  едновременно интегрира силните страни и водещи качества на членовете на Вашият екип и е ориентиран към възможностите. Ще Ви насочим как да достигнете до практически приложимо решение, което ще  можете да реализиарате, разчитайки на собствените си ресурси, а това ще повиши увереността и усещането Ви за удовлетвореност. Продължителност 90 минути

 
За кого е подходящо интерактивното обучение: Настоящото интерактивното обучение е преназначено основно за педагогически специалисти от учебни и детски заведения. То може да бъде модифицирано за нуждите на други организации/институции с хуманитарен профил на работа, след предварителна заявка.
 
Важно условие е участниците да работят заедно, в един екип, тъй като ефективността на предложените методи съществува основно в контекста на екипна работа. Форматът на интерактивното обучение е подходящ за различни по големина екипи. Препоръчително е минималният брой на участниците да е поне 6. При групи по-големи от 18 човека е възможно индивидуално договаряне на времевата рамка и разпределението на участниците в отделните елементи на заниманието.

 Такса и начин на плащане:
  • Цена на обучението - 110лв.
  • Заплащането се извършва авансово по банков път, най-късно два дни преди датата на обучението.


Данни за плащане по банков път:
Титуляр на банковата сметка: Сдружение за споделено учене ЕЛА
Банка: УниКредит Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF
IBAN:  BG85UNCR70001523115048
Валута: Български лева
Основание за плащане: Обучение „Екипна работа в условия на многообразие

За повече информация: office@cie-bg.eu, +359 898 443 703

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ