ela-bg.eu

Център за приобщаващо образование застава начело на глобалното движение за закрила на детето в Източна Европа

6 януари 2016
Център за приобщаващо образование застава начело на глобалното движение за закрила на детето в Източна Европа
Център за приобщаващо образование застава начело на глобалното движение за закрила на детето в Източна Европа

Център за приобщаващо образование (ЦПО) сключи 3-годишно партньорско споразумение с международната мрежа Keeping Children Safe. Според него българската организация става пълноправен член и регионален представител на Keeping Children Safe за 12 държави в Източна Европа.

В рамките на това партньорство експерти от Център за приобщаващо образование ще водят обучения на неправителствени организации за прилагане на международните стандарти за закрила на детето и разработване на вътрешноорганизационни политики и процедури за закрила на детето, включително мониторинг и сертифициране.

„Това споразумение е от съществено значение за ЦПО, тъй като издига експертизата на организацията на ново, по-високо стъпало в работата по закрила на детето не само в България, но и в региона. Ние сме наясно, че по този начин предизвикателствата и отговорностите пред нас стават много по-големи и ще вложим много усилия, за да посрещнем високите очаквания в името на безопасността на децата в неправителствения сектор“ , каза  Стефан Йорданов, експерт „Детска закрила и участие“ в Център за приобщаващо образование.

„Радваме се, че Център за приобщаващо образование се съгласи да води дейността в региона. В резултат от работата в нашата мрежа от членове в над 120 държави милиони деца са по-добре защитени от злоупотреби и експлоатация.“, заяви Сара Блейкмор, директор на Keeping Children Safe.

Споразумението ще допринесе за популяризиране и спазване на международните стандарти за закрила на детето. То обхваща държавите България, Латвия, Молдова, Полша, Чешка Република, Грузия, Армения, Азербайджан, Русия и Украйна.

Keeping Children Safe олицетворява и представлява ангажираността на организациите по света да закрилят децата, като въвеждат в работата си набор от сериозни и изчерпателни стандарти за закрила на детето.  Международната мрежа влиза в партньорски отношения с местни организации, за да основе регионални центрове, които ще допринасят и популяризират стандартите за закрила на детето, ще увеличават нейните членове и ще осигуряват техническа подкрепа със съответната чувствителност към културните особености на онези организации, отдадени на закрилата на децата, с които работят в програмите си и своите ежедневни дейности. 

Организациите в региона, които желаят да развият или подсилят своя капацитет по закрила на детето могат да се свържат със Стефан Йорданов на е-поща:  cie@keepingchildrensafe.org.uk

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ