ela-bg.eu

Директори, учители и училищни лидери се срещнаха, за обмен на идеи и нови знания по време на обучение по програма „Едно училище за всички"

12 февруари 2016
Директори, учители и училищни лидери се срещнаха, за обмен на идеи и нови знания по време на обучение по програма „Едно училище за всички" На обучението присъстваха 80 участници от всички училища в програмата.
Център за приобщаващо образование организира между 29 и 31 януари 2016 г. в Банкя обучение на тема "Изграждане на приобщаваща училищна среда" за директорите, училищните лидери и учителите от петте училища, които участват в програма "Едно училище за всички". Обучението имаше няколко цели - да се дискутира напредъка в работата по приоритетите,  да се дадат още насоки по избраните от училищата приоритети за работа, да се обменят идеи и добри практики в приобщаваща и подкрепяща среда.

На обучението присъстваха 80 участници от всички училища в програмата. Предстоят менторски срещи, за да се дискутира и мониторира прогреса в дейностите според плановете на училищата.

Програмата „Едно училище за всички“ създава модел за изграждане на приобщаваща училищна среда в партньорство с пет български училища, който в последствие да бъде приложен и да помогне и на други. Сред основните цели на Център за приобщаващо образование е и да разшири и задълбочи диалога за адресиране на специалните образователни потребности в българската образователна система. „Едно училище за всички“ се осъществява с подкрепата на Фондация „Америка за България“.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ