ela-bg.eu

Приобщаващото образование: между училището и университета

7 октомври 2016
С организирането на Кръглата маса „Приобщаващото образование между училището и университета“, Център за приобщаващо образование си постави за цел да събере на едно място представители на всички университети в страната, в които се преподават педагогически специалности и да създаде платформа за диалог и бъдещо развитие за подготовката по приобщаващо образование на студентите.
 
Тя се проведе вчера и е част от серия работни срещи в рамките на програма „Едно училище за всички“, насочени към обсъждане на потребностите от професионална подготовка на бъдещите учители, в контекста на това, че приобщаващото образование става част от правото на образование в новия ЗПУО и за изграждане на обща посока на развитие на подготовката по приобщаващо образование.
 
На събитието присъстваха представители на Министерство на образованието и науката, академичните среди и неправителствени организации.
 
Грета Ганева, Директор на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“ направи представяне на Държавния стандарт за приобщаващо образование, който се очаква съвсем скоро да бъде публикуван в Държавен вестник. В своето изказване тя сподели „Изключително важно е, че сме се събрали с вас, хората които подготвят бъдещите учители за предизвикателството да са учители в новата среда, която в  момента се формира след влизането в сила на новия закон. Надявам се с новия Държавен стандарт за приобщаващо образование да сме отговорили на някои от сериозните очаквания пред системата да подкрепим както децата, така и българския учител, защото той е ключова фигура в процеса на приобщаващо образование, от когото зависи успешно да се случат практиките в училището и в детската градина.“ Тя разказа за основните  моменти в наредбата: обща и допълнителна подкрепа, ролята на екипа за личностно развитие на детето или ученика и регионалния екип за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците със СОП, ранно оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие в детската градина, индивидуални учебни планове и др.
 
Събитието продължи с представяне от Александра Ангелова, специалист „Обучение и развитие“ в Център за приобщаващо образование, на Първия български модел за изграждане на приобщаваща училищна среда, който ЦПО разработи в партньорство с пет училища и с подкрепата на Фондация „Америка за България“ в рамките на програма „Едно училище за всички“. Успешното прилагане на Модела изисква координираното и систематично участие на всички заинтересовани страни от училищната общност в четири основни области - училищно управление, педагогически практики, детска закрила и партньорство с родителите. Всички тези четири елемента са взаимосвързани и си взаимодействат по начин, който ги подпомага и засилва действието им.
 
В дискусията след представянето, участниците в Кръглата маса отправиха препоръки училищното ръководство да създава система за генериране на ресурси, да се насърчават повече примерите за отворени формати за организиране на часа. Макар и урокът да е остарял като форма на преподаване, приобщаващото образование предоставя на учителите различни подходи за поднасяне на информацията на децата по по-интересен начин. Училището трябва да инвестира в човешкия ресурс и да насърчава мотивацията на своя екип, за да се подобрява средата.
 
В третата последна част на Кръглата маса, Елка Йорданова, експерт в Дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ в МОН направи презентация на Държавния образователен стандарт за статута и подготовката на педагогическите кадри и основни моменти в профилите на педагогическите специалисти, които имат отношение към приобщаващото образование.
 
В рамките на третата част, представителите на висшите училища споделиха, че не навсякъде в страната е възможно да се осигури практика в училище за студентите по педагогика. Училищата не са мотивирани да приемат студенти и това поставя под въпрос ефективната практическа подготовка.
 
Беше поставен и въпросът кой предоставя подкрепа на онези учители, които сами са подкрепящи и кой се грижи за супервизията на психолозите в училище.
 
Проф. Галин Цоков от ПУ „П.Хилендарски“ обясни, че 15 часа приобщаващо образование, като минимум изискване при получаване на квалификация „учител“ не е достатъчно. Той обясни, че в ПУ се опитват да реализират промяна на няколко нива в подготовката на студентите, от една страна тази промяна е съдържателна, а от друга страна става дума за адекватна техническа обезпеченост в университета, така че студентите да се чувстват на място.
 
Участниците се обединиха в желанието си да се срещнат отново в същия формат след два месеца и да продължат разговорите за приобщаващото образование, университета и училището.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ