ela-bg.eu

ФИЕСТА - Улесняване на приобщаващото образование и подпомагане на прехода между училищните нива

Период : Ноември 2011 - Октомври 2014 г.
ФИЕСТА - Улесняване на приобщаващото образование и подпомагане на прехода между училищните нива
Период: 1 ноември 2011 г. - 31 октомври 2014 г.
Финансираща организация: Програма „Учене през целия живот“ на Европейската комисия

Проект ФИЕСТА на Център за приобщаващо образование има за цел да разработи мултидисциплинарен образователен подход за специалисти от сферата на образованието, здравеопазването и социалните грижи, който да улесни преминаването на деца със специални образователни потребности от специализирани към общообразователни училища, както и при преминаването им от предучилищна в начална училищна и след това в прогимназиална форма на обучение.

В рамките на неговото реализиране бяха разработени обучителни модули.

Той се осъществява в партньорство с организаиции в 10 държави: Ирландия - Enable Ireland; Обединено Кралство - University of Edinburgh; Румъния - EuroEd; Кипър - University of Nicosia; Гърция - Platon School; Финландия - Context Learning Finland; Ирландия - Universal Learning Systems; Холадния - Centrum Voor Maatschappelijke Ontwikkeli; Испания - Pi del Burgar и Холадния - OPDC Augustinuscolle.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ