ela-bg.eu

Възможности за всички

Период: 2009 – 2010 г.
Възможности за всички
Период: 2009 – 2010 г.
Финансираща организация: Фонд Глобални Възможности на Foreign and Commonwealth Office на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

Проект „Възможности за всички” e разработен от Център за приобщаващо образование с цел успешното приобщаване на деца с обучителни затруднения в общообразователна среда. За реализирането на проекта Центърът работи в продължение на 10 месеца в тясно сътрудничество със специалистите от логопедичен център „Логос АБВ”, чийто екип от логопеди и психолози направи диагностика на 9 деца и младежи с обучителни трудности и проведе индивидуални и групови терапевтични курсове с част от тях. Освен директната работа с децата, терапевтите обучиха и консултираха родителите, учителите и специалистите, които са в ежедневен досег с децата и от чиято подкрепа зависи успешното им обучение и приобщаване. 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ