ela-bg.eu

Ефективно училищно управление за изграждане на приобщаваща училищна среда

7 ноември 2017 г.
На 4 и 5 ноември 2017 г. Център за приобщаващо образование проведе обучение в областта на училищното управление за партньорските ни училища по Програма „Едно училище за всички“ – Фаза 2, осъществявана с подкрепата на Фондация „Америка за България“. Темата на обучението беше „Ролята на училищното управление в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда. Основи на ефективното училищно управление“, като обучителите Стефка Чинчева, Маргарита Аспарухова-Кандиларова и Лилия Аракчиева се фокусираха в сесиите върху процеса на създаване на споделена училищна визия, разписване на ефективна квалификационна програма за учителите и начини за подкрепа и грижа за психичното здраве на педагогическия състав. 

В програмата се включиха 36 учителя, психолози и педагогически съветници от 7 от училищата-участници в „Едно училище за всички“. Те бяха разпределени в различни модулни сесии в съответствие с избора на тяхното училище по коя от изброените теми иска да насочи усилията си за положителна промяна и екипът му да получи нови знания през настоящата учебна година. 

Участниците в сесия „Създаване на споделена училищна визия“ обсъдиха важността на уеднаквеното разбиране вътре в училищния екип по въпроса какво означава приобщаваща училищна среда и приобщаващо образование. В обучението те се запознаха със същността и ролята на визията за изграждане на позитивна училищна култура и с процеса на създаване на споделена визия, който включва участие на целия педагогически екип и ръководството, учениците и техните родители. В допълнение, те преминаха през няколко упражнения за комуникиране на визията с външния за училището свят. 

Сесията, засягаща допълнителната подкрепа и психичната грижа за учителите в училище, даде възможност на участниците да обсъдят значимостта на грижите за психо-емоционалния климат в училище и по какъв начин може и трябва всеки един учител да обръща внимание на този аспект. Учителите преминаха и през разликите, които трябва да правят между обученията (семинарите, конференциите и другите обучителни формати), които развиват педагогическите компетентности на учителите, и условията, които се стремят да допринесат за това учителите да се чувстват добре психически на работното си място.

По време на сесията за разработване на ефективна квалификационна програма участниците имаха възможност за практическа работа със списък с индикатори за ефективна квалификационна програма. Той съдържа водещите характеристики на една училищна програма за професионално развитие, която е актуална, детайлно планирана и отговаря на потребностите на учителите и учениците. Участниците също така бяха поканени да помислят как текущи потребности в техните училища са адресирани от гледна точка на планирани дейности за повишаване на квалификацията на педагогическия екип. В допълнение на това, беше повдигнат и въпросът за необходимостта методите и подходите за работа, отработени от учителите по време на обучения, след това да бъдат обезпечени на училищно ниво с необходимите ресурси, за да се създадат реални предпоставки за тяхното прилагане на практика.   

Обучението завърши с т. нар. дискусионна сесия по формат „Световно кафене“. Всички участници се включиха в обсъждането на поставените от обучителите въпроси, като например по въпроса „Какви усилия полага вашето училище за това да се бори със стреса и емоционалното изтощение у учителите?“. Учителите споменаха за споделени кулинарни вечери под надслов „Тефтерът на баба“, за уроци по танци и йога, които се водят от техни колеги с цел разтоварване в края на работния ден, както и за много други дейности.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ