ela-bg.eu

Училището е и мое право

Период: Септември 2012 - Август 2014 г.
Училището е и мое право
Период: Септември 2012 - Август 2014 г.
Финансираща организация: Фонд Отворено общество

Проект  „Училището е и мое право“ има за цел подобряване на ефективността на работа на всички включени в процеса на приобщаване в общообразователните училища - институции, училища, общообразователни и ресурсни учители, родители и местна общност за приобщаване на деца със специални образователни потребности. Поставяне на детето в центъра на обучителния и приобщителен процес.
 
Дейностите в него се осъществят, чрез активното включване на всички участници. Първоначално, чрез срещи и фокус групи се определят силните и слабите страни на съществуващите процеси и механизми за включване. В последствие, чрез срещи, работилници и обучения се търсят, предлагат и прилагат механизми и инструменти за по-ефикасно включващо обучение, използвани от ресурсните учители, общообразователните учители и родителите в синхрон, акцентирайки на детското участие и индивидуални детски потребности.

За неговото осъществяване Център за приобщаващо образование си партнира с РИО – Враца, Ресурсен център – Враца, детски градини и училища от Враца.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ