ela-bg.eu

Училището е и мое право

Период: Септември 2012 - Август 2014 г.
Училището е и мое право
Период: Септември 2012 - Август 2014 г.
Финансираща организация: Фонд Отворено общество

Проект  „Училището е и мое право“ има за цел подобряване на ефективността на работа на всички включени в процеса на приобщаване в общообразователните училища - институции, училища, общообразователни и ресурсни учители, родители и местна общност за приобщаване на деца със специални образователни потребности. Поставяне на детето в центъра на обучителния и приобщителен процес.
 
Дейностите в него се осъществят, чрез активното включване на всички участници. Първоначално, чрез срещи и фокус групи се определят силните и слабите страни на съществуващите процеси и механизми за включване. В последствие, чрез срещи, работилници и обучения се търсят, предлагат и прилагат механизми и инструменти за по-ефикасно включващо обучение, използвани от ресурсните учители, общообразователните учители и родителите в синхрон, акцентирайки на детското участие и индивидуални детски потребности.

За неговото осъществяване Център за приобщаващо образование си партнира с РИО – Враца, Ресурсен център – Враца, детски градини и училища от Враца.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ