ela-bg.eu

Становище на Център за приобщаващо образование във връзка с предложени промени в ЗПУО

27 март 2015 г.
Становище  на Център за приобщаващо образование във връзка с предложени промени в ЗПУО Pixabay.com
Категорично не сме съгласни новите структури на подчинение на МОН (сегашни ресурсни центрове) да се наричат регионални центрове за приобщаващо образование или специализирани звена за приобщаващо образование.
 
Предлаганите промени към чл.49, чл.188 и други противоречат на чл. 31: Наименованието на центъра за подкрепа за личностно развитие и специализираното обслужващо звено съдържа име и указание за предмета на дейност.
 
Това наименование е подмяна на смисъла, ценностите и философията на приобщаващото образование. Приобщаващото образование се отнася до промяна на средата и наличните в училище ресурси, така че училището да посрещне нуждите на всички деца и да създаде условия за участие в процеса на учене в училище или в предучилищна група, и не само за децата със специални образователни потребности.
 
Чрез предоставяне на името Центрове за приобщаващо образование на Регионалните специализирани звена за подкрепа на децата със специални потребности, се създават условия за въвеждане в заблуждение, както за формата на действие на звената (центрове по име, но не и по същност, понеже център е училището), така и за тяхната функция (отнасяща се само до ограничена експертиза).
 
Нашето споделено разбиране е, че приобщаващото образование се случва в училище и в детските градини и това е тяхна отговорност. Необходимо е те да получат по закон и отговорността, и ресурсите за това – да наемат специалисти, да осигурят подкрепяща среда, да работят с родители, т.н.
 
Ресурсните центрове, трансформирани в звена за допълнителна подкрепа при СОП са ценна част от приобщаващата общност, и представляват опора за оттласване от сегашните неработещи практики именно като оказват методическа подкрепа на общообразователните учители, извършват вторична оценка на потребностите за децата, които не се справят след предоставена допълнителна подкрепа в училище, като наблюдават, както и оказват допълнителна ресурсна подкрепа в училищата, детските градини и центровете за личностно развитие, когато такава липсва в населеното място.
 
Ако на тях се предоставят функциите да оценяват, насочват, наблюдават, подкрепят и дори да водят случаите на всички ученици и деца (предложения по чл. 188), това само затвърждава сегашното положение, в което специалните деца са единствено в компетенциите на и „грижа на“ ресурсните учители, а не на училището и училищния екип. Пътят към качествено образование за всички минава през преместване на центъра на приобщаване и подкрепа в училище, през овластяване на училището и на училищното лидерство, през превръщането на училището в общност от професионалисти, които имат и знанията, и уменията как да бъдат полезни на децата, които работят в отношение на доверие, в екип и с участието на родителите. Около тази философия беше организирана цялата реформа в сферата на приобщаващото образование, чиято цел беше да пребори недостатъците на системата за образователна подкрепа, така както тя функционира в момента, в интерес на адекватна и пълноценна подкрепа за децата и учениците.
 
Надяваме се, че няма да се случи подмяна на тази философия и ще успеем заедно да стигнем до един закон, който наистина да подкрепя приобщаването, уязвимите деца, техните родители и учители.
 
Център за приобщаващо образование

 
Организации, подкрепили становището ни до този момент:
 
Български център за нестопанско право

Заедно в час

Алианс за регионални и граждански инициативи /АРГИ/

Национален алианс Усмихни се с мен

Български хелзинкски комитет 

Сдружение Дете и пространство
 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ