ela-bg.eu

Център за приобщаващо образование внесе становище в МОН по повод предлаганите промени в Наредбата за приобщаващо образование

5 септември 2017 г.
Център за приобщаващо образование внесе становище в МОН по повод предлаганите промени в Наредбата за приобщаващо образование Pixabay.com
През юли тази година Министерство на образованието и науката свика работна група със задача да предложи промени в Наредбата за приобщаващо образование, които да отговарят на обществените очаквания за административно олекотяване на текстовете и процедурите в нея. Причина за това бяха изразените позиции на множество педагогически специалисти, които определиха приетата през есента на 2016 г. Наредба като административно тежък документ и трудно приложим на практика.

Център за приобщаващо образование взе участие в работната група, но предложенията, които отправихме, за съжаление не бяха отразени в представения за обществено обсъждане документ. В тази връзка ги изпращаме отново  на вниманието на Министерство на образованието и науката, като се надяваме да бъдат включени във финалния вариант на Наредбата. Също така, изразяваме очакване Министерството активно да се ангажира с комуникиране и разясняване на променените текстове в документа с цел по-добро разбиране и устойчиво прилагане от всички заинтересовани страни в образователната система.

Промените и допълненията, които предлагаме са следните:
  • Всяко училище, според своите потребности и възможности/ресурси, да има възможност да вземе самостоятелно решение относно това дали да определи координатор или координиращ екип за организиране на процеса на осигуряване на обща и допълнителна подкрепа.
  • Оценката на риска от обучителни затруднения да се извършва на всички деца на 5 или 6 години в подготвителните групи, без значение дали са преминали през ранно оценяване на 3 или 3,5 г. Важно е разбирането, че детското развитие не е статично, а изключително динамично като процес и по този начин ще се осигури пълна картина на ранния риск от обучителни затруднения, което пък ще позволи възможно най-рано да започне оказването на подкрепа на детето и родителите му.
  • Ясно рамкиране на  общата подкрепа в частта превенция на затрудненията и изясняване на процедурите за финансиране на допълнителната подкрепа в частта деца в риск.
  • Облекчаване на Процедурата за обезпечаване на специалисти, когато училището или детската градина не може да осигури такива.
  • Преглед и актуализация на механизма за противодействие на училищния тормоз.
  • С оглед ефективно прилагане на стандарта, но и фокусиране върху философията на приобщаващото образование, настояваме принципите на приобщаващото образование да бъдат запазени в текста на Наредбата, а не само да останат споменати с препратка към принципите в ЗПУО.
  • Да бъде запазена навсякъде в Наредбата формулировката „родител, представител на детето или лицето, което полага грижи за детето“, а не да се използва единствено думата „родител“ с цел олекотяване на текстовете. При буквално прилагане на текстовете това може да доведе до недоразумения и в някои случаи до ощетяване и погазване правата на детето и/или на неговия настойник, попечител или лице, полагащо грижи.
  • Предлагаме да бъде запазена възможността оценката на индивидуалните потребности на деца и ученици да се извършва и по инициатива на родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето.
  • Предлагаме МОН да организира и предостави във възможно най-кратки срокове на всички заинтересовани страни във всички детски градини и училища набор от минимален брой необходими инструменти, методологии и помагала за осъществяване на обща подкрепа в частта превенция на обучителните затруднения, вкл. скрининг за детските градини, както и за осъществяване на оценка на потребностите на децата и учениците за предоставяне на допълнителна подкрепа на деца със СОП, деца в риск, деца с изявени дарби, деца с хронични заболявания.

Пълен текст на становището можете да видите в прикачения файл.

Прикачени файлове

Становище (PDF, 128 KB)

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ