ela-bg.eu

Център за приобщаващо образование внесе становище в МОН по повод предлаганите промени в Наредбата за приобщаващо образование

5 септември 2017 г.
Център за приобщаващо образование внесе становище в МОН по повод предлаганите промени в Наредбата за приобщаващо образование Pixabay.com
През юли тази година Министерство на образованието и науката свика работна група със задача да предложи промени в Наредбата за приобщаващо образование, които да отговарят на обществените очаквания за административно олекотяване на текстовете и процедурите в нея. Причина за това бяха изразените позиции на множество педагогически специалисти, които определиха приетата през есента на 2016 г. Наредба като административно тежък документ и трудно приложим на практика.

Център за приобщаващо образование взе участие в работната група, но предложенията, които отправихме, за съжаление не бяха отразени в представения за обществено обсъждане документ. В тази връзка ги изпращаме отново  на вниманието на Министерство на образованието и науката, като се надяваме да бъдат включени във финалния вариант на Наредбата. Също така, изразяваме очакване Министерството активно да се ангажира с комуникиране и разясняване на променените текстове в документа с цел по-добро разбиране и устойчиво прилагане от всички заинтересовани страни в образователната система.

Промените и допълненията, които предлагаме са следните:
  • Всяко училище, според своите потребности и възможности/ресурси, да има възможност да вземе самостоятелно решение относно това дали да определи координатор или координиращ екип за организиране на процеса на осигуряване на обща и допълнителна подкрепа.
  • Оценката на риска от обучителни затруднения да се извършва на всички деца на 5 или 6 години в подготвителните групи, без значение дали са преминали през ранно оценяване на 3 или 3,5 г. Важно е разбирането, че детското развитие не е статично, а изключително динамично като процес и по този начин ще се осигури пълна картина на ранния риск от обучителни затруднения, което пък ще позволи възможно най-рано да започне оказването на подкрепа на детето и родителите му.
  • Ясно рамкиране на  общата подкрепа в частта превенция на затрудненията и изясняване на процедурите за финансиране на допълнителната подкрепа в частта деца в риск.
  • Облекчаване на Процедурата за обезпечаване на специалисти, когато училището или детската градина не може да осигури такива.
  • Преглед и актуализация на механизма за противодействие на училищния тормоз.
  • С оглед ефективно прилагане на стандарта, но и фокусиране върху философията на приобщаващото образование, настояваме принципите на приобщаващото образование да бъдат запазени в текста на Наредбата, а не само да останат споменати с препратка към принципите в ЗПУО.
  • Да бъде запазена навсякъде в Наредбата формулировката „родител, представител на детето или лицето, което полага грижи за детето“, а не да се използва единствено думата „родител“ с цел олекотяване на текстовете. При буквално прилагане на текстовете това може да доведе до недоразумения и в някои случаи до ощетяване и погазване правата на детето и/или на неговия настойник, попечител или лице, полагащо грижи.
  • Предлагаме да бъде запазена възможността оценката на индивидуалните потребности на деца и ученици да се извършва и по инициатива на родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето.
  • Предлагаме МОН да организира и предостави във възможно най-кратки срокове на всички заинтересовани страни във всички детски градини и училища набор от минимален брой необходими инструменти, методологии и помагала за осъществяване на обща подкрепа в частта превенция на обучителните затруднения, вкл. скрининг за детските градини, както и за осъществяване на оценка на потребностите на децата и учениците за предоставяне на допълнителна подкрепа на деца със СОП, деца в риск, деца с изявени дарби, деца с хронични заболявания.

Пълен текст на становището можете да видите в прикачения файл.

Прикачени файлове

Становище (PDF, 128 KB)

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ