ela-bg.eu

Становище на ЦПО по случая в IV ПУИ “Проф. Димитър Кацаров” и състоянието на системата за детска закрила в България

9 октомври 2014 г.
Становище на ЦПО по случая в IV ПУИ “Проф. Димитър Кацаров” и състоянието на системата за детска закрила в България Pixabay.com
Ние в Център за приобщаващо образование (ЦПО) сме силно обезпокоени от случая, свързан със съмнение за сексуална злоупотреба с дете с аутизъм в IV-то ПУИ “Проф. Димитър Кацаров” в столицата, но за нас този случай е нещо повече от повод за безпокойство. Той е последно предупреждение за институциите в България и всички заинтересовани страни по закрилата на детето в държавата. Като организация, която има дългогодишен опит в развиването на организационни политики, практики и процедури за закрила и безопасност на детето, ние още веднъж искаме да напомним, че:
  1. България е подписала Конвенцията на ООН за правата на детето, от което произхожда задължението на съответните министерства, агенции и техните подчинени структури да осигуряват безопасността на децата в учебните заведения.
  2. България е единствената страна в ЕС, в която не съществува законово изискване учебните заведения да имат собствена организационна политика за закрила и безопасност на децата с прилежащи към нея процедури за докладване на съмнения за злоупотреба с дете, обвързани с времеви срокове, отговорници, консултирани с родителите на децата и доведени до знанието на самите деца. 
  3. Учебните заведения не преразглеждат и не ревизират кодекса за поведение спрямо деца на педагогическия персонал, а непедагогическият такъв в повечето случаи изобщо не следва и не подписва такъв кодекс.
  4.  В общия случай с кандидатите за работа в учебните заведения не се провеждат интервюта по темата за детската безопасност и закрила, а новите служители /от педагогическия и непедагогическия персонал/ не получават инструктаж по кодекса за поведение, нито знаят към кого да се обърнат, ако забележат нередност в отношението към децата в училището. 
  5. Педагогическият и непедагогическият персонал в българските училища има много висок праг на търпимост по отношение на насилието и много ниска осведоменост за видовете насилие и признаците на извършено насилие върху дете. Няма единно разбиране, че децата със специални нужди са по-уязвими в това отношение и за тях рискът е в пъти по-голям.

В допълнение към казаното по-горе, ние в ЦПО искаме отново да подчертаем нашата позиция, че помощните училища в България са обществено компрометирани институции за деца, които предлагат на учениците си съмнително като качество образование, умишлена сегрегация и социална изолация. Според нас мястото на тези деца е в общообразователното училище, при техните връстници.

Призоваваме отговорните по темата институции да предотвратят още по-сериозни случаи, като превърнат в закон споразумението, стоящо в основата на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция, задължат въвеждането на ефективни политики и процедури за закрила на детето в учебните заведения и не на последно място, затегнат контрола по безопасността на децата във въпросните заведения. ЦПО иска да припомни на държавата, че безопасността на нашите деца в училище е нейно задължение по закон.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ