ela-bg.eu

Становище на ЦПО по случая в IV ПУИ “Проф. Димитър Кацаров” и състоянието на системата за детска закрила в България

9 октомври 2014 г.
Становище на ЦПО по случая в IV ПУИ “Проф. Димитър Кацаров” и състоянието на системата за детска закрила в България Pixabay.com
Ние в Център за приобщаващо образование (ЦПО) сме силно обезпокоени от случая, свързан със съмнение за сексуална злоупотреба с дете с аутизъм в IV-то ПУИ “Проф. Димитър Кацаров” в столицата, но за нас този случай е нещо повече от повод за безпокойство. Той е последно предупреждение за институциите в България и всички заинтересовани страни по закрилата на детето в държавата. Като организация, която има дългогодишен опит в развиването на организационни политики, практики и процедури за закрила и безопасност на детето, ние още веднъж искаме да напомним, че:
  1. България е подписала Конвенцията на ООН за правата на детето, от което произхожда задължението на съответните министерства, агенции и техните подчинени структури да осигуряват безопасността на децата в учебните заведения.
  2. България е единствената страна в ЕС, в която не съществува законово изискване учебните заведения да имат собствена организационна политика за закрила и безопасност на децата с прилежащи към нея процедури за докладване на съмнения за злоупотреба с дете, обвързани с времеви срокове, отговорници, консултирани с родителите на децата и доведени до знанието на самите деца. 
  3. Учебните заведения не преразглеждат и не ревизират кодекса за поведение спрямо деца на педагогическия персонал, а непедагогическият такъв в повечето случаи изобщо не следва и не подписва такъв кодекс.
  4.  В общия случай с кандидатите за работа в учебните заведения не се провеждат интервюта по темата за детската безопасност и закрила, а новите служители /от педагогическия и непедагогическия персонал/ не получават инструктаж по кодекса за поведение, нито знаят към кого да се обърнат, ако забележат нередност в отношението към децата в училището. 
  5. Педагогическият и непедагогическият персонал в българските училища има много висок праг на търпимост по отношение на насилието и много ниска осведоменост за видовете насилие и признаците на извършено насилие върху дете. Няма единно разбиране, че децата със специални нужди са по-уязвими в това отношение и за тях рискът е в пъти по-голям.

В допълнение към казаното по-горе, ние в ЦПО искаме отново да подчертаем нашата позиция, че помощните училища в България са обществено компрометирани институции за деца, които предлагат на учениците си съмнително като качество образование, умишлена сегрегация и социална изолация. Според нас мястото на тези деца е в общообразователното училище, при техните връстници.

Призоваваме отговорните по темата институции да предотвратят още по-сериозни случаи, като превърнат в закон споразумението, стоящо в основата на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция, задължат въвеждането на ефективни политики и процедури за закрила на детето в учебните заведения и не на последно място, затегнат контрола по безопасността на децата във въпросните заведения. ЦПО иска да припомни на държавата, че безопасността на нашите деца в училище е нейно задължение по закон.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ