ela-bg.eu

Център за приобщаващо образование стана член на Националния съвет за закрила на детето

16 януари 2018 г.
Център за приобщаващо образование стана член на Националния съвет за закрила на детето
На 16.01.2018 г. в МС се проведе заседание на Националния съвет за закрила на детето към ДАЗД. В заседанието се изпратиха НПО членовете с изтекъл мандат към НСЗД и привестваха новите 12 граждански организации, сред които и Център за приобщаващо образование. Мандатът е със срок 2 години.

НСЗД гласува по предложение на Председателя на ДАЗД за решение за сфориране на междуведомствена работна група за Националната стратегия за детето. Поради наличие на две предложения – от страна на ДАЗД и на МТСП, решението на ДАЗД не бе прието. Очакваме да се уточни процеса по изработване на Стратегията, както и дали ще бъде Стратегия за детето или Стратегия за детото и семейството.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ