ela-bg.eu

Център за приобщаващо образование участва в кръгла маса „Ранно приобщаващо образование – основа за развитие и успехи“

30 ноември 2017 г.
Център за приобщаващо образование участва в кръгла маса „Ранно приобщаващо образование – основа за развитие и успехи“
На 27 ноември 2017 г. УНИЦЕФ България организира кръгла маса „Ранно приобщаващо образование – основа за развитие и успехи“. Нейни гости бяха представители на Министерство на образованието и науката, РУО, РЦПППО, университети и неправителствени организации.

МОН представиха накратко резултати от проекта „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“. В неговите рамки са изготвени редица инструментариуми и методологии, които се очаква да бъдат разпространени през сайта на министерството. Едни от тях са модел за ранно оценяване и превенция на обучителни затруднения, както и стандартизиран скрининг тест за деца на възраст от три до три и половина години.

УНИЦЕФ България ще валидират теста и ще обучат психолози в детските градини как да го прилагат. Целият процес ще бъде финансиран от Министерство на образованието и науката.

УНИЦЕФ България представиха проекта си „Заедно от детската градина", който се провежда в  35 детски градини в Шумен,Сливен, Монтана и София-град от 2016 г. Активностите по него включват цялостна работа с екипите в детските градини, подкрепяща мрежа от услуги в и извън тях, адаптиране на физическата среда, ранно идентифициране на обучителни трудности и скрининг тест на децата; обучения и подкрепа за учителите; супервизия на учителите; прилагане на подпомагащи технологии; подкрепа за индивидуални случаи, както и групова работа; работа с родители  индивидуално и групово; назначаване на специалисти в детските  градини.  В рамките на проекта за близо 4000 деца е осигурен достъп до психолог и логопед и са обучени общо над 400 учители и 72 специалисти.

В областите Шумен, Сливен, Монтана са създадени координационни механизми между общини, Отдел за закрила на детето, здравни инспекторати, директори на детските градини и областни администрации.

Това, което предстои от научените уроци, като ангажимент на УНИЦЕФ ще бъде разработване на ресурси и разпространението им; допълнително укрепване на капацитет на РЦПППО и РУО - методическа подкрепа;  засилване на сътрудничество с университети и квалификационни центрове. УНИЦЕФ споменаха и за необходимостта от създаване на пътна карта за процеса на приобщаващо образование, за която ние от Център за приобщаващо образование се застъпваме от години. Тя ще помогне да се проследи напредъка , да се правят актуализации и промени в процеса на приобщаващо образование.

На срещата беше обявено, че след одит, Световната банка е направила препоръка да се изготви инструмент за измерване на качеството на образованието в детските градини. Засега такова се прави чак в 4-ти клас с външното оценяване. МОН имат идея да то да се прави при влизане в детската градина и в предучилищна група.

В свое изказване заместник-министъра на образованието и науката Деница Сачева подчерта, че трябва да се насърчава партньорството между институциите на местно ниво. Не е нужно да има разписани инструкции за всяка стъпка от процеса на приобщаващото образование – детските градини и училищата трябва да имат възможност да взимат самостоятелно решения.

Калоян Дамянов, председател на Националната асоциация на ресурсните учители сподели, че организацията събира информация от всички координатори на допълнителната подкрепа в училищата и през януари ще започне организирането на срещи за информирането им по отношение на координационни механизми между училища и детските градини. По този начин няма да се губи информация относно напредъка на децата при започване на образованието им в училищната система.

От МОН обявиха, че предстои създаването на информационна система с електронно образователно досие за всяко дете. Така информацията от детската градина и училището ще бъде  на едно място, както и ще се извършва и координира това замерване на качеството по препоръката на Световна банка.

Лилия Кръстева-Пеева, Ръководител мониторинг и оценка в Център за приобщаващо образование се включи в дискусията като сподели акценти от работата на организацията и от създадения от Центъра, в партньорство с 5 училища първи български Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда.

Снимка: УНИЦЕФ България


 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ