ela-bg.eu

Център за приобщаващо образование участва в кръгла маса „Ранно приобщаващо образование – основа за развитие и успехи“

30 ноември 2017 г.
Център за приобщаващо образование участва в кръгла маса „Ранно приобщаващо образование – основа за развитие и успехи“
На 27 ноември 2017 г. УНИЦЕФ България организира кръгла маса „Ранно приобщаващо образование – основа за развитие и успехи“. Нейни гости бяха представители на Министерство на образованието и науката, РУО, РЦПППО, университети и неправителствени организации.

МОН представиха накратко резултати от проекта „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“. В неговите рамки са изготвени редица инструментариуми и методологии, които се очаква да бъдат разпространени през сайта на министерството. Едни от тях са модел за ранно оценяване и превенция на обучителни затруднения, както и стандартизиран скрининг тест за деца на възраст от три до три и половина години.

УНИЦЕФ България ще валидират теста и ще обучат психолози в детските градини как да го прилагат. Целият процес ще бъде финансиран от Министерство на образованието и науката.

УНИЦЕФ България представиха проекта си „Заедно от детската градина", който се провежда в  35 детски градини в Шумен,Сливен, Монтана и София-град от 2016 г. Активностите по него включват цялостна работа с екипите в детските градини, подкрепяща мрежа от услуги в и извън тях, адаптиране на физическата среда, ранно идентифициране на обучителни трудности и скрининг тест на децата; обучения и подкрепа за учителите; супервизия на учителите; прилагане на подпомагащи технологии; подкрепа за индивидуални случаи, както и групова работа; работа с родители  индивидуално и групово; назначаване на специалисти в детските  градини.  В рамките на проекта за близо 4000 деца е осигурен достъп до психолог и логопед и са обучени общо над 400 учители и 72 специалисти.

В областите Шумен, Сливен, Монтана са създадени координационни механизми между общини, Отдел за закрила на детето, здравни инспекторати, директори на детските градини и областни администрации.

Това, което предстои от научените уроци, като ангажимент на УНИЦЕФ ще бъде разработване на ресурси и разпространението им; допълнително укрепване на капацитет на РЦПППО и РУО - методическа подкрепа;  засилване на сътрудничество с университети и квалификационни центрове. УНИЦЕФ споменаха и за необходимостта от създаване на пътна карта за процеса на приобщаващо образование, за която ние от Център за приобщаващо образование се застъпваме от години. Тя ще помогне да се проследи напредъка , да се правят актуализации и промени в процеса на приобщаващо образование.

На срещата беше обявено, че след одит, Световната банка е направила препоръка да се изготви инструмент за измерване на качеството на образованието в детските градини. Засега такова се прави чак в 4-ти клас с външното оценяване. МОН имат идея да то да се прави при влизане в детската градина и в предучилищна група.

В свое изказване заместник-министъра на образованието и науката Деница Сачева подчерта, че трябва да се насърчава партньорството между институциите на местно ниво. Не е нужно да има разписани инструкции за всяка стъпка от процеса на приобщаващото образование – детските градини и училищата трябва да имат възможност да взимат самостоятелно решения.

Калоян Дамянов, председател на Националната асоциация на ресурсните учители сподели, че организацията събира информация от всички координатори на допълнителната подкрепа в училищата и през януари ще започне организирането на срещи за информирането им по отношение на координационни механизми между училища и детските градини. По този начин няма да се губи информация относно напредъка на децата при започване на образованието им в училищната система.

От МОН обявиха, че предстои създаването на информационна система с електронно образователно досие за всяко дете. Така информацията от детската градина и училището ще бъде  на едно място, както и ще се извършва и координира това замерване на качеството по препоръката на Световна банка.

Лилия Кръстева-Пеева, Ръководител мониторинг и оценка в Център за приобщаващо образование се включи в дискусията като сподели акценти от работата на организацията и от създадения от Центъра, в партньорство с 5 училища първи български Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда.

Снимка: УНИЦЕФ България


 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ