ela-bg.eu

Проведе се среща и обучение на лидерските екипи по програма „Едно училище за всички“

19 март 2019 г.
Класна стая в беседка, индивидуални родителски срещи, кътове за четене и отдих в училище, седмици на бащата, изнесени часове на открито и още много полезни идеи и практики обмениха лидерските екипи по програма „Едно училище за всички“, финансирана от Фондация „Америка за България“, на среща на 15 и 16 март в София.

Екипите представиха своите мини проекти за вдъхновение на колегите си и споделиха резултатите от работата си по програмата. По време на срещата се проведе обучение по две важни теми – „Как да мотивираме себе си и колегите си?“ и „Как да представяме работата си пред различни аудитории?“

Преди да излети един самолет, стюардите винаги предупреждават – „В случай на авария, първо поставете своята кислородна маска и след това помогнете останалите пътници“. Тази насока е приложима във всяка работна среда и то не само в критични ситуации. За да си добър лидер, учител и колега, е важно да полагаш усилия да съхраниш себе си. Теодора Каменова от Международната коучинг федерация представи на учителите различни техники за анализ на собствените ресурси и личната мотивация, както и ролеви игри за извеждане на споделените ценности, които обединяват екипите в училище. Имаше специална практическа сесия за значимостта на активното слушане и усилията да разберем, преди да искаме да бъдем разбрани.

Учители и директори общуват ежедневно с различни аудитории – колеги, ученици, родители, институции, медии... Важно умение е да оформят посланията си по разбираем начин, като подбират само информацията, която реално има стойност за съответната аудиория. Михаил Стефанов, основател на платформата Мини Машини, проведе обучение по темата, в което акцент бе промяна  в презумцията, че има знак за равенство между това, което е важно за нас и това, което е важно за другите.

Присъстващите разговаряха открито за предизвикателствата, които срещат и възможните решения. Споделиха примери за това как гъвкавостта спрямо собствените им очаквания, им помага да намират нестандартни решения. Пример бе даден за ситуация, в която учителка опитала да приобщи родителите към учебния процес, като ги покани да представят професиите си в клас. Родителите не откликнали на идеята с желание, но предложили да се включат в ремонтите на училището. Така се е повишило усещането за общност в училище от една страна, а от друга - е решен проблем с материалната база.

В обучението участваха 57 директори и учители от дванадесет училища от Долни Пасарел, Бохот, Тетевен, Брестница, Паликени, Панагюрище, Пазарджик, София, Димитровград, Ветрен и Добрич, които работят по Модела за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда на Център за приобщаващо образование.
 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ