ela-bg.eu

Приобщаващото образование в Сибир

9 ноември 2017 г.
Приобщаващото образование в Сибир
Има ли в Сибир приобщаване? И топли ли са сърцата на учителите в Сибир?

Отговорът и на двата въпроса е "да!", както наскоро се убеди Ива Бонева, изпълнителен директор на Център за приобщаващо образование, която проведе серия обучения на учители и психолози за работа с различни деца в обща класна стая.

Ситуацията в Сибир е не много по-различна от тази в България, но в училищата там има освен психолого-педагози и социални педагози, което е чудесно.

Участниците в тренингите бяха от цялата Алтайска област, психолози, учители от училища и детски градини, педагогически съветници и социални педагози и няколко дни поред обсъждаха, учеха и се вълнуваха за това как най-лесно се работи с родители, как се работи с тридесет много различни деца в обща класна стая, какво са обучителните затруднения и дали сензорната интеграция трябва да бъде в репертоара на всеки учител.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ