ela-bg.eu

Приобщаващото образование - тема, на която е посветен брой 8/2018 г. от списание "Педагогика"

29 ноември 2018 г.
Приобщаващото образование - тема, на която е посветен брой 8/2018 г. от списание "Педагогика"
Книжка 8/2018 г. на списание Педагогика е посветена на Приобщаващото образование!
За нейната редакция бе гласувано доверие на Център за приобщаващо образование. Поканихме водещи изследователи и учени в областта на образованието и психологията, практици - първопроходци и млади автори. 

В книжката ще намерите текстове, които представят ценни резултати от изследвания и проекти в детската градина и училището, дискутират нови тенденции и споделят уникален професионален опит от областта на приобщаващото образование, като образование за всички деца, но и насочено към подкрепата и добруването на учителите и специалистите. 

Можете да прочетете следните текстове и автори: 
"Ролята на учителските нагласи в приобщаването на различните деца. Преглед и анализ на основни социално-психологически теории за нагласите, тяхното естествено и нарочно формиране.", Ива Бонева

"Роля на психолога в приобщаващото образование", Анета Атанасова

"Функционално оценяване на потребностите и практически техники за успешното приобщаване на децата с увреден слух в общообразователната среда", Неда Балканска

"Консултиране в логопедичната практика: в помощ на процеса на приобщаване", Елена-Бояджиева Делева

"Грижата за подобряване на психоемоционалния климат в екипа - насоки за ръководството и учителите на едно училище", Стефка Чинчева

"Относно въпроса с проблемите в поведението на учениците", Анет Маринова

"Професионалният опит и подготовката на учителите за успешна реализация на приобщаващото образование в детските градини", Мария-Атанасова Трифонова, Анна Александрова-Караманова, Любослава Пенева

"Компетенции на учителите да обучават възрастни учащи се", Ваня Божилова

"Културният контрастен опит като отправна точка за междукултурните и културните процеси на учене", Мина Хубенова

"Професор Георги Манев - житейски път и просветна политика", Емил Спасов

"Споделено мнение", Йосиф Нунев

  

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ