ela-bg.eu

Правото на образование в приобщаваща среда

Период: Юни – Октомври 2016 г.
Правото на образование в приобщаваща среда Freeimages.com
Период: Юни – Октомври 2016 г.
Финансираща организация: Фондации „Отворено общество“
 
Контекст на проекта: 
Според новоприетия Закон за предучилищно и училищно образование, който предстои да влезе в сила на 1 август 2016 г., приобщаващото образование е неизменна част от правото на образование” (ЗПУО, чл. 7, ал. 2). Очакването към Държавния образователен стандарт за приобщаващо образование е той да доразвие тази идея, така че България да отговаря на изискванията заложени в Конвенцията на ООН за защита правата на хората с увреждания. 
 
Въпреки че според новия Закон общините ще носят по-голяма от досегашната и пряка отговорност за осигуряването на допълнителната подкрепа за децата и учениците със СОП, по предварителни данни към момента, в общинските администрации информираността по отношение на приобщаващото образование и тяхната роля в реализирането му е по-скоро ниска. 
 
Цели: 
Създаване на обстоен анализ на организацията на подкрепа на общинско ниво и на планираните промени в системата, с оглед подобряване на достъпа до образование за децата с увреждания и изграждане на приобщаваща училищна среда.
 
Проследяване на неизследван сегмент в структурата на управлението на образованието - ролята на общинската администрация.

Две основни подцели: 
  1. Да допринесе с допълнителна информация към Доклада за изпълнението на националните задължения по отношение на Конвенцията за защита правата на хората с увреждания към ООН като анализира ролята и влиянието на общините в България във връзка с подпомагането на процеса на приобщаващото образование. Избрани са общо 12 големи, средни и малки общини в страната.  
  2. Да подпомогне местните администрации да разберат по-добре задълженията си, произлизащи от новия ЗПУО, свързани с осигуряването на приобщаващо образование за децата с увреждания. 

Очаквани резултати: 
Основен резултат от проекта ще бъде Докладът от анализа на ролята на местната власт за осигуряването на правото на образование в приобщаваща среда. Той ще послужи и за отправна точка за проследяване на развитието в тази сфера, което общините ще постигнат след влизането в сила на новия Закон.
 
В допълнение на това проектът ще помогне на всички заинтересовани страни да формират споделена визия и общо разбиране за принципите и практиките на приобщаващото образование и да изпълняват ефективно ролите си в един ключов период на преход към ЗПУО и ДОС за приобщаващо образование. 
 
Докладът ще подобри разбирането за ситуацията относно спазването на правата на децата с увреждания в България и ще допълни една липсваща част в изследванията, а именно за ролята на местната администрация в тази сфера на ниво политики, практики и възможности за финансиране. Сред очакванията към Доклада са също така да стимулира общините да организират и подкрепят приобщаващото образование в общинските училища, както и да спомогне за това общинските стратегии, годишните планове за действие и бюджетите да са направени така, че да адресират адекватно правото на образование на децата със СОП така, както това е заложено в новия Закон. 
 
 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ