ela-bg.eu

Правото на образование в приобщаваща среда

Период: Юни – Октомври 2016 г.
Правото на образование в приобщаваща среда Freeimages.com
Период: Юни – Октомври 2016 г.
Финансираща организация: Фондации „Отворено общество“
 
Контекст на проекта: 
Според новоприетия Закон за предучилищно и училищно образование, който предстои да влезе в сила на 1 август 2016 г., приобщаващото образование е неизменна част от правото на образование” (ЗПУО, чл. 7, ал. 2). Очакването към Държавния образователен стандарт за приобщаващо образование е той да доразвие тази идея, така че България да отговаря на изискванията заложени в Конвенцията на ООН за защита правата на хората с увреждания. 
 
Въпреки че според новия Закон общините ще носят по-голяма от досегашната и пряка отговорност за осигуряването на допълнителната подкрепа за децата и учениците със СОП, по предварителни данни към момента, в общинските администрации информираността по отношение на приобщаващото образование и тяхната роля в реализирането му е по-скоро ниска. 
 
Цели: 
Създаване на обстоен анализ на организацията на подкрепа на общинско ниво и на планираните промени в системата, с оглед подобряване на достъпа до образование за децата с увреждания и изграждане на приобщаваща училищна среда.
 
Проследяване на неизследван сегмент в структурата на управлението на образованието - ролята на общинската администрация.

Две основни подцели: 
  1. Да допринесе с допълнителна информация към Доклада за изпълнението на националните задължения по отношение на Конвенцията за защита правата на хората с увреждания към ООН като анализира ролята и влиянието на общините в България във връзка с подпомагането на процеса на приобщаващото образование. Избрани са общо 12 големи, средни и малки общини в страната.  
  2. Да подпомогне местните администрации да разберат по-добре задълженията си, произлизащи от новия ЗПУО, свързани с осигуряването на приобщаващо образование за децата с увреждания. 

Очаквани резултати: 
Основен резултат от проекта ще бъде Докладът от анализа на ролята на местната власт за осигуряването на правото на образование в приобщаваща среда. Той ще послужи и за отправна точка за проследяване на развитието в тази сфера, което общините ще постигнат след влизането в сила на новия Закон.
 
В допълнение на това проектът ще помогне на всички заинтересовани страни да формират споделена визия и общо разбиране за принципите и практиките на приобщаващото образование и да изпълняват ефективно ролите си в един ключов период на преход към ЗПУО и ДОС за приобщаващо образование. 
 
Докладът ще подобри разбирането за ситуацията относно спазването на правата на децата с увреждания в България и ще допълни една липсваща част в изследванията, а именно за ролята на местната администрация в тази сфера на ниво политики, практики и възможности за финансиране. Сред очакванията към Доклада са също така да стимулира общините да организират и подкрепят приобщаващото образование в общинските училища, както и да спомогне за това общинските стратегии, годишните планове за действие и бюджетите да са направени така, че да адресират адекватно правото на образование на децата със СОП така, както това е заложено в новия Закон. 
 
 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ