ela-bg.eu

Позиция на Център за приобщаващо образование във връзка с публикуваната информация в медиите за дискриминация на деца със СОП в ДГ

15 март 2018 г.
Позиция на Център за приобщаващо образование във връзка с публикуваната информация в медиите за дискриминация на деца със СОП в ДГ Unsplash.com
Център за приобщаващо образование е неправителствена организация, която работи за утвърждаване на приобщаващата училищна среда като стандарт за качество в образованието. Подкрепяме училищата да се развиват като общности със споделени ценности и визия така, че децата да бъдат насърчавани да разгърнат  способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват подкрепени и уверени, че са ефективни и че могат да се справят с предизвикателствата, и родителите да поемат своята отговорност в партньорство с училището.

Публикуваме тази позиция във връзка с излязлата в медиите информация за това, че деца, които за системата на образованието са със специални образователни потребности са били изолирани от тържества в детски градини. Надяваме тя да бъде от полза за  училищата и детските градини и да им помогне да работят наистина за учене и участие на всяко дете.

Във връзка с постановеното от Закона за предучилищно и училищно образование, според който приобщаващото образование е част от правото на образование, детските градини и училищата би следвало да се ангажират да създадат предпоставки да не се случват дискриминационни практики в групите, в класните стаи и на територията на детската градина / училището, в извънкласни дейности и във всякакъв вид инициативи - празници, ритуали, конкурси, екскурзии, ваканционни училища и др., както и да изградят среда и условия за открит диалог по темата между педагогическите специалисти.

Детската градина/училището следва да предприема незабавни мерки за прекратяването на подобни практики и по възможно най-щадящ за всички деца начин да осигури равни възможности за участие на всички деца, без значение от различия на база пол, възраст, увреждане, етническа, културна, религиозна принадлежност.

Детската градина/училището следва да се ангажира да не толерира език на омразата сред педагогическите специалисти на училището, от децата или от непедагогическия персонал. В допълнение, детската  градина/училището се ангажира с това да уведоми родителите, по подходящ начин, че училището е територия за равни възможности за участие на всички деца, на която не се толерира език на омразата.

Центърът препоръчва на ръководството на детската градина/училището да създаде условия, които насърчават личната отговорност на всеки от екипа от педагогически специалисти да реагира при наличие на подобни казуси, както и да споделя свои притеснения относно дискриминационни практики с колегите и с ръководството.

За Центъра дискриминация е всяко по-неблагоприятно третиране на лице на основата на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна, отколкото се третира, било е третирано или би било третирано друго лице при сравними сходни обстоятелства (съгласно Закона за защита от дискриминация на Република България).
 
Езикът на омразата обхваща всички изразни форми, разпространяващи, подбуждащи към, улесняващи или оправдаващи ненавист, основанa на нетолерантност, вкл. нетолерантност на основата на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние.

Приобщаващата среда в детската градина и училище е ангажимент и отговорност на всички нас: директори, учители, специалисти и родители. Ние от Център за приобщаващо образование вярваме, че с общи усилия и ангажираност можем да подорбим условията за учене и развитие на децата.
 
Център за приобщаващо образование
15 март 2018 г.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ