ela-bg.eu

Как ще живеем заедно, ако не учим заедно?

8 април 2015 г.
Как ще живеем заедно, ако не учим заедно? Unsplash.com
Център за приобщаващо образование взе участие в поредица от срещи и дискусии между колеги от Националната асоциация на ресурсните учители, Национален алианс „Усмихни се с мен“, сдружение „Дете и пространство“ и Национална мрежа за децата по отношение философията и текстовете, свързани с приобщаващото образование, приети межу първо и второ четене на Проекто-закона за предучилищно и училищно образование от Комисията по образование и наука.

Организациите категорично споделят позицията, че приобщаващото образование е за всички деца, а не само да децата със специални образователни потребности. На практика това е нашето разбиране за общата подкрепа, която дефинираме като работа по превенция и работа в обща класна стая с всички деца.  По отношение на допълнителната подкрепа, освен изброените в проекто-Закона за предучилищно и училищно образование категории деца (деца в риск; деца с хронични заболявания, деца със СОП и талантливи деца), експертите считат, че понятието включва и деца с различни обучителни затруднения; деца с трудности в поведението; деца, които са ре-интегрирани в училище след отпадане или прекъсване на учебния процес и всички други деца, които имат нужда от допълнителна подкрепа.

Визията за ролята и функциите на ресурсните центрове е, че те са насочени преди всичко към ефективно посрещане на нуждите на децата със специални образователни потребности. В прикачената позиция може да се запознаете подробно с постигнатото съгласие относно техните основни функции и отговорности.

Прикачени файлове

Позиция (PDF, 140 KB)

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ