ela-bg.eu

Пилотно обучение на участниците в програма „Едно училище за всички“ – Фаза 2 се проведе в Пловдив

2 май 2017 г.
Между 28 и 30 април 2017 г. екипът на Център за приобщаващо образование организира първото обучение и работна среща за училищата, участващи в Програма „Едно училище за всички“ – Фаза 2, осъществявана с подкрепата на Фондация „Америка за България“. То се проведе в Пловдив и събра 80 души. Неговите основни цели бяха запознаване за всички участници, въвеждане в Модела за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда и Инструмента за самооценка, които ще бъдат използвани от училищата, и представяне на предстоящите дейности.

Обучението започна с представяне на Програма „Едно училище за всички“ – Фаза 2  и на Център за приобщаващо образование. Всяко от училищата разказа за себе си чрез отговори на въпроси за ежедневните малки победи или трудности, които срещат в учебния ден. 

На следващия ден програмата продължи с презентиране на Модела за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда и Инструмента за самооценка за анализ на училищната среда. Участниците обобщиха къде са в момента по пътя на приобщаването и къде биха искали да бъдат след три години, когато ще бъде и финалът на Програмата.  За гостите беше много интересно да научат за опита и пътя на училища та партньори от първата фаза на Програмата, участвали в създаването на Модела и Инструмента.

Последният ден беше посветен на темите „Планиране“ и „Мониторинг“ – защо се правят и как това помага в постигането на целите. Участниците обсъдиха какво предстои и набелязаха срокове за следващи активности.

През юни предстоят следващите две обучения за участниците в Програма „Едно училище за всички“ – Фаза 2.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ