ela-bg.eu

Център за приобщаващо образование представи „Тетрадка на учителя на пети клас“

28 ноември 2017 г.
Център за приобщаващо образование представи „Тетрадка на учителя на пети клас“
Изминалите събота и неделя 25-26 ноември 2107 г. бяха посветени на последното от поредицата обучения за партньорските училища на Център за приобщаващо образование, участващи във втора фаза на програма „Едно училище за всички“. Темата, по която работиха 30 педагогически специалисти от седем училища беше  „Холистична оценка на ученика. Превенция на обучителни трудности и ранно оценяване на риска от тях“. Обучението се проведе в  Център за подготовка на ученици за олимпиади, София.

Водещите обучението от Център за приобщаващо образование Маргарита Аспарухова-Кандиларова и Виктория Троянова представиха на участниците „Тетрадка на учителя на пети клас. Карти за идентифициране на затруднения с ученето в пети клас. Помагало с идеи за мерки и дейности за подкрепа на ученици в пети клас“. Това е последният за момента авторски продукт на Центъра в подкрепа на работата на учителите за навременно  откриване и ефективна подкрепа  на учениците, срещащи трудности в обучението си, в ключовия период на преход от начален в прогимназиален етап на обучение.

Присъстващите имаха възможност да получат богат набор от полезни техники за фасилитиране на учебния процес с по-големите ученици. Част от тях те изпробваха в защитената среда на обучителната зала. В обратната си връзка за обучението учителите и специалистите споделиха усещане за удовлетвореност и високо ниво на полезност на представеното по време на обучението, както и приятно усещане от възможността да обменят опит и идеи с други свои колеги. Участниците дават висока оценка и за използваните от водещите формат, подходи  и упражнения, включени в обучението.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ