ela-bg.eu

Нов онлайн курс ПАРТНЬОРСТВО С РОДИТЕЛИТЕ

Нов онлайн курс ПАРТНЬОРСТВО С РОДИТЕЛИТЕ
Сдружение за споделено учене ЕЛА стартира новия си онлайн курс на новата обучителна платформа на Сдружението e-learn.ela-bg.eu
 
Курсът има за цел да подкрепи учителите в изграждането на по-пълноценни партньорски отношения с родителите. С него се стремим да обогатим разбирането ви за често срещани родителски поведения, които представляват предизвикателство в работата на всеки учител.
 
В рамките на курса ще ви предложим някои психологически обяснения, нови подходи, различни перспективи на мислене и принципи, следването на които биха могли да улеснят ежедневната ви работа с родителите.
 
Онлайн курсът е естественото продължение и допълнение към офлайн обучението „Партньорството с родителите": Как да включим родителите в училищния живот. Как да управляваме взаимоотношенията си с родителите.“, което екипът на Сдружението организира периодично, но може да бъде взет и като самостоятелна обучителна единица.
 
Преминаването през курса ще ви даде възможност да разширите своята перспектива и разбиране за типични родителски поведения, през призмата на психологически феномени, характерни за функционирането на всеки човек. Ще придобиете знания за планирането и провеждането на индивидуални фокусирани разговори с родителите и подобрено разбиране за собствените ви нагласи за работа с тях. Ще получите достъп до конкретни идеи и инструменти, които ще ви улеснят в планирането на групови формати за родители.
 
За кого е този курс?
Курсът е предназначен за учителите от всеки образователен етап. Подходящ е и за директори, заместник-директори, педагогически съветници, училищни психолози, ресурсни учители, студенти по педагогика, и специална педагогика. 
 
Как е организиран курсът и колко време отнема?
Курсът се състои от три модула, всеки от които съдържа по една или две сесии. Достъпен е по всяко време без ограничение и определени срокове за завършване. Срокът за завършването на курса зависи преди всичко от индивидуалното темпо на работа и времето, което можете да му отделите в деня си. Според нашия опит, ако работите без прекъсване, можете да завършите курса в рамките на 8 часа. В края на всеки модул има оценъчен тест - резултатът от него определя успешното завършване на модула, а сборът от резултатите по модули определя този от курса. При успешно преминаване ще получите сертификат, удостоверяващ това. Сертификатът може да се изтегли от раздел “Постижения” на профила ви. Имайте предвид, че собственото име и фамилията се изписват на сертификата така, както сте ги въвели при регистрация. Курсът съдържа и самооценъчни въпросници, които не се оценяват и нямат отношение към крайния резултат от обучението. Отговорите са единствено за ваша лична информация.

Ще получа ли кредити след преминаване на курса? 
Съгласно НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, кредити не могат да бъдат присъждани за преминаване на дистанционно обучение. Можете да получите кредит, в случай че вземете участие и присъственото обучение на Сдружение за споделено учене ЕЛА по темата „Партньорството с родителите“: Как да включим родителите в училищния живот. Как да управляваме взаимоотношенията си с родителите.“. При преминаване на регистрираното обучение ще получите удостоверение за присъждане на 1 квалификационен кредит. 
 
Как мога да се запиша?
До 8 април безплатно след регистрация на новата обучителна платформа на Сдружение за споделено учене ЕЛА:

                                                                                  e-learn.ela-bg.eu
 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ