ela-bg.eu

Получихме почетното отличие "Приобщаващо лидерство"

23.11.2018 г.
Днес, 23.11.2018 г., СУ „Св. Климент Охридски“, се състоя годишната класация „Образователно лидерство“, в която Център за приобщаващо образование получи награда в категория „Приобщаващо лидерство“. За персоналната годишна награда „Образователен лидер 2018“, Ива Бонева, Изпълнителен директор на Центъра, бе отличена с номинация за лидерски постижения в сферата на образованието и успешни управленски практики, както и за почетния знак „Образователно лидерство“.

Целта на инициативата е да се стимулират, изследват, популяризират и разпространяват най-успешните управленски практики и модели в българското образование, като се прави ежегоден преглед на постиженията в сферата на образователния мениджмънт.

Наградите бяха инициирани от Междууниверситетския институт по мениджмънт на образованието "Интераула", в партньорство с Регионално управление по образованието, София и Център за изследвания и иновации в неформалното образование към Факултет по педагогика в СУ „Св. Климент Охридски“.

Сред номинираните бяха екипи, организации и мрежи от всички сфери на формалното и неформално образование, които бяха оценявани от експертно жури, а отличените получиха почетен знак „Образователно лидерство 2018". Приоритетно постижения бяха отличени в следните категории - Лидерство за устойчиво институционално развитие, Приобщаващо лидерство, Лидерство в класната стая, Технологично-опосредствано лидерство, Иновативно лидерство.

Конференцията бе открита от проф. д-р Силвия Николаева, председател на УС на МИМО и д-р Ваня Кастрева, началник на РУО София-град.

Събитието завърши с представяне на помагало за ученическо самоуправление в училище.
 
 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ