ela-bg.eu

Във Велико Търново се проведе научно-дискусионен форум „От приобщаване към участие в образователния процес“

19 декември 2017 г.
На 14 и 15 декември 2017 г. Виктория Троянова и Маргарита Аспарухова-Кандиларова, специалисти образователни методологии и развитие в Център за приобщаващо образование, взеха участие в двудневния научно-дискусионен форум „От приобщаване към участие в образователния процес“, организиран от Деканата на Педагогическия факултет и катедра „Начална училищна педагогика“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий.
 
Срещата беше водена от проф. дпн Анелия Гърбачева, съвместно с докторанти от катедрата. Във форума се включиха преподаватели от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий, СУ „Св. Климент Охридски“, ресурсни учители, специалисти от Център за специална образователна подкрепа „П. Р. Славейков“, гр. Плевен, психолози, директори и студенти.
 
Екипът на Център за приобщаващо образование представи Модела за изграждане на приобщаваща училищна среда, платформата за споделяне на образователни ресурси  www.priobshti.se , както и Тетрадките на учителя на първи и на пети клас, които съдържат инструменти в подкрепа на  общообразователните учителите за своевременно идентифициране на обучителни трудности и помагала с идеи за подкрепа на учениците в клас и у дома
 
На втория ден от срещата се проведе дискусионна кръгла маса с участниците на тема 10 стъпки за приобщаване, участие и развитие в съвременната образователна среда”, която имаше за цел да постави 10 актуални въпроса в сферата на приобщаващото образование и да търси техните решения.

Основните теми на дискусията бяха: подготовката на бъдещите учители за изграждане на приобщаваща среда; промяна на нагласите на директорите и учителите към приемането и подкрепата на деца със специални образователни потребности в общообразователните класни стаи, възможностите за управление и създаване на центрове за личностно развитие от неправителствени организации, които са активни на местно ниво, по примера на управлението на социалните услуги в общините.
 
Събитието даде старт на бъдещи партньорства и сътрудничества между участниците.
 

 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ